48

Bài ca của con cháu Cô-rê

1Chúa Hằng Hữu vĩ đại, đáng tôn đáng kính
Trong thành thánh, trên đỉnh núi thánh.
2Núi Si-ôn cao vút, đẹp đẽ uy nghi,
Nổi bật trên nền trời phương bắc,
Là đô thành của Nhà Vua vĩ đại.
3Chúa ngự trong cung điện,
Ngài bảo vệ thật là vững chắc.
4Kìa, các vua liên minh kéo quân tiến đánh,
5Nhưng họ sửng sốt, đứng nhìn,
Rồi khủng khiếp bỏ chạy,
6Run rẩy, đau đớn như đàn bà sinh nở.
7Ngọn gió đông của Chúa đánh tan hạm đội,
Nhận chìm chiến hạm Ta-rê-si.
8Những điều chúng tôi nghe, nay được thấy
Trong thành Chúa Hằng Hữu của các quân đội,
Là thủ đô của Thượng Đế:
Ngài bảo vệ thành thánh muôn đời.
9Thưa Đấng Tạo Hóa, chúng con suy nghiệm
Về lòng nhân ái vô biên của Chúa
Giữa Đền thờ là nơi Chúa ngự.
10Thưa Đấng Tạo Hóa, danh Ngài truyền tụng khắp hoàn vũ,
Tiếng tung hô vang dội khắp nơi,
Tay phải Ngài cầm cân nảy mực cho cả thế giới.
11Núi Si-ôn, hãy hớn hở,
Con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ,
Vì sự xét xử công minh của Chúa.
12Hãy dạo qua thành phố Si-ôn,
Đếm các ngọn tháp,
13Nhìn kỹ các thành lũy phòng vệ,
Để sau này thuật lại cho hậu thế.
14Đấng Tạo Hóa ấy là Thần chúng tôi,
Ngài lãnh đạo chúng tôi đời đời.