48

Giê-ru-sa-lem, thành thánh
của Thượng Đế

Bài ca của con cháu Cô-rê.

  1Chúa là Đấng cao cả;
   Ngài đáng được ca ngợi trong thành của Thượng Đế,
   trên núi thánh Ngài.
  2Núi ấy rất cao, ngoạn mục
   là nguồn vui cho cả thế giới.
  Núi Xi-ôn nổi cao lên về hướng Bắc;
   đó là thành của vua lớn.
  3Thượng Đế ngự trong đền Ngài;
   Ngài là Đấng bảo vệ thành ấy.
  4Các vua họp nhau lại để tấn công Xi-ôn.
   Họ tiến về phía thành ấy.
  5Nhưng khi họ thấy thành thì sửng sốt,
   và hoảng sợ bỏ chạy.
  6Họ đâm ra sợ hãi
   và quặn thắt như đàn bà đau đẻ.
  7Thượng Đế dùng ngọn gió Đông hủy diệt các tàu lớn.
  8Trước kia chúng tôi đã nghe,
   nay chúng tôi thấy rằng Thượng Đế luôn luôn bảo vệ thành Ngài.
  Đó là thành của CHÚA Toàn Năng,
   thành của Thượng Đế chúng tôi.
  Xê-la
  9Lạy Chúa, chúng tôi đi vào đền thờ Ngài
   để suy tư về tình yêu Ngài.
  10Lạy Thượng Đế, Ngài nổi danh khắp nơi.
  Khắp đất mọi người đều ca ngợi Ngài.
   Tay phải Chúa đầy sự cứu rỗi.
  11Núi Xi-ôn vui mừng,
   các thành của Giu-đa hớn hở
   vì những quyết định của Chúa rất công minh.
  12Hãy đi quanh Giê-ru-sa-lem
   và đếm các tháp canh của nó.
  13Xem chúng vững chắc ra sao.
  Hãy nhìn các đền đài trong đó.
   Rồi các ngươi hãy kể lại cho con cháu mình biết.
  14Chúa là Thượng Đế chúng ta cho đến đời đời.
   Từ nay trở đi Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta.