48

Roob Xi-oos yog Vajtswv lub Nroog

  1Tus TSWV yog tus muaj
   hwjchim thiab tsimnyog qhuas
  nyob hauv peb tus Vajtswv lub nroog,
   saum nws lub roob dawbhuv.
  2Xi-oos yog Vajtswv lub roob uas siab
   thiab zoo nkauj kawg nkaus li,
  tus vajntxwv uas muaj hwjchim loj,
  lub nroog yog qhov chaw zoo siab rau
   lub ntiajteb no.
  3Vajtswv qhia hais tias muaj kev cawm dim
  nyob hauv lub nroog ntawd, nws yog lub chaw
   fajxwm uas ruaj khov.

  4Tej vajntxwv thiaj sib sau ua ke tuaj
   ntaus lub Roob Xi-oos.
  5Tiamsis thaum lawv pom lub nroog
   ntawd lawv xav tsis thoob li,
  lawv ntshai thiab khiav tsis yeej rov qab.
  6Lawv ntshai ua ibce tshee hnyo,
  ib yam li tus pojniam uas mob plab
   yug menyuam,
  7thiab ib yam li khaub zeeg cua ntsawj tej nkoj ntxeev.

  8Peb twb hnov tej txujci tseemceeb
   uas Vajtswv tau ua tas los lawm,
  thiab tamsim no peb qhovmuag twb pom tej txujci ntawd
  nyob hauv peb tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg lub nroog;
  nws yuav tsomkwm lub nroog ntawd
   kom nyob kaj siab lug mus ibtxhis.

  9Vajtswv, peb lub siab xav ntsoov txog koj txojkev
  hlub uas nrog nraim peb hauv koj lub Tuamtsev xwb.
  10Tej neeg uas nyob txhua txhia thaj
   chaw puavleej qhuas koj nkaus xwb,
  thiab koj lub koob meej nrov ncha
   moo lug mus thoob plaws hauv qab ntuj no.
   Koj tswjhwm ncaj ncees,
  11thov pub rau cov neeg saum roob Xi-oos muaj kev zoo siab.
  Koj yeej txiav txim ncaj ncees, thov
   kom cov Yudas tej nroog tau nyob kaj siab lug.

  12Vajtswv haivneeg mus ncig lub roob
   Xi-oos thiab suav tej chaw tsomfaj,
  13mus saib tus ntsayeej thiab tshuaj
   xyuas tej chaw fajxwm kom tseeb,
  nej thiaj yuav piav tau qhia rau tiam
   tom ntej paub hais tias:
  14“Tus Vajtswv no yog peb tus Vajtswv
   mus ibtxhis tsis kawg li,
  nws yuav coj peb ib tiam dhau ib tiam mus ibtxhis li.”