48

Singx Nzung 48

Tin-Hungh Nyei Zingh, Si^on, Njang-Laangc Haic

Benx diuh nzung. Kolaa nyei Zeiv-Fun zoc nyei singx nzung.
  1Ziouv za'gengh weih hlo,
   yaac puix duqv mienh camv-camv nyei ceng
   yiem yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei zingh,
   se yiem ninh nyei cing-nzengc mbong.
  2Mangc naaiv norm mbong youc hlang youc nzueic,
   bun lungh ndiev nyei zuangx mienh njien-youh.
  Se Domh Hungh Diex nyei zingh, ⟨Si^on Mbong,⟩
   yiem baqv bung go nyei dorngx,
  3Tin-Hungh yiem zingh gu'nyuoz yietc norm wuonv nyei dorngx,
   bun cing ninh ganh benx wuonv nyei dorngx.
  4Mangc maah! Zuangx hungh diex gapv zunv daaih,
   lomh nzoih cuotv mingh oix mborqv naaiv norm zingh.
  5Ninh mbuo yietv buatc naaiv norm zingh ninh mbuo mbuoqc horngh haic.
   Gamh nziex gau, huaang-huaang zaang-zaang nyei biaux.
  6Ninh mbuo gamh nziex haic, sin zinx nzengc,
   kouv gau, hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor,
  7yaac hnangv Taansitv nyei nzangv
   zuqc dong bung nyei domh nziaaux buonc waaic.
  8Yie mbuo haiz jiex hnangv haaix nor,
   ih zanc yie mbuo buatc hnangv wuov nor,
  yiem Nernh Jiex nyei Ziouv nyei zingh,
   se yiem yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei zingh.
   Naaiv norm zingh Tin-Hungh liepc taux yietc liuz. Selaa
  9O Tin-Hungh aac, yie mbuo yiem meih nyei biauv
   jangx zuqc meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  10O Tin-Hungh aac, hnangv meih nyei mengh zunh jomc lungh ndiev,
   mienh yaac hnangv wuov nor ceng meih taux lungh gorn.
   Meih longc baengh fim nyei jauv gunv.
  11Tov bun Si^on Mbong nyei mienh a'hneiv,
   bun Yu^ndaa Zingh nyei mienh njien-youh,
   weic zuqc meih baengh fim nyei siemv.
  12Yangh gormx Si^on maah! Huing gormx nzengc.
   Saauv zingh nyei laauh.
  13Samx mangc zingh nyei zingh laatc,
   zaah mangc zingh wuonv jiex nyei dorngx,
   weic gorngv mbuox hoz doic mienh.
  14Weic zuqc naaiv dauh Tin-Hungh,
   se yie mbuo nyei Tin-Hungh taux maanc gouv maanc doic.
   Ninh yietc liuz yietc seix dorh yie mbuo.