48

Klei Guh Kơang Ƀuôn Siôn

Klei mmuñ. Klei mmuñ hđăp phung anak Y-Kôrê.
  1Yêhôwa jing prŏng leh anăn năng kơ jih klei arăng bi mni
   hlăm ƀuôn Aê Diê drei ti čư̆ doh jăk ñu.
  2 Čư̆ Siôn jing siam kyua ñu dlông,
   jing klei hơ̆k mơak kơ jih lăn ala,
  msĕ si anôk dlông hĭn phă dưr,
   jing ƀuôn kơ Mtao prŏng.
  3Hlăm ƀuôn mtao anăn,
   Aê Diê bi êdah ñu pô jing anôk đuĕ dăp hơĭt sĭt.

  4Kyuadah nĕ anei, phung mtao bi kƀĭn,
   diñu hriê ti anăp mđrăm mbĭt čiăng bi blah.
  5Diñu dlăng kơ ƀuôn Siôn, diñu bi kngăr,
   diñu mâo klei rŭng răng, leh anăn diñu đuĕ mtam.
  6Tinăn diñu ktư̆ yơ̆ng,
   diñu ruă msĕ si sa čô mniê đih pui.
  7Hŏng angĭn mơ̆ng ngŏ
   ih bi mčah kŭmpăn čar Tarsis.
  8Ya klei hmei hmư̆, hmei ƀuh leh klei anăn
   hlăm ƀuôn Yêhôwa kơ phung kahan,
  hlăm ƀuôn Aê Diê drei,
   ƀuôn Aê Diê srăng bi kjăp hlŏng lar. (Sêla)

  9Ơ Aê Diê, hmei mĭn leh kơ klei khăp sĭt suôr ih,
   hlăm sang yang ih.
  10Msĕ si anăn ih, Ơ Aê Diê,
   snăn klei bi mni kơ ih truh ti knhal lăn ala.
  Kngan hnuă ih bŏ hŏng klei kpă ênô.
   11Brei čư̆ Siôn dôk mơak,
  brei phung anak mniê čar Yuđa hơ̆k kdơ̆k,
   kyua klei ih phat kđi.
  12Êbat jŭm dar ƀuôn Siôn,
   yap bĕ sang tum ñu,
  13dlăng bi nik kơ mnư̆ ñu,
   ksiêm kđông mgang ñu,
  čiăng yăl dliê kơ găp djuê ênuk êdei.
   14Kyuadah Aê Diê anei jing Aê Diê drei nanao hlŏng lar,
   ñu srăng jing pô atăt gai hmei hlŏng lar.