49

Cov Neeg Ruam Cia Siab rau Tej Kev Npluanuj

  1Nej sawvdaws cia li mloog
   zaj no.
  Tagnrho tej neeg uas nyob txhua qhov chaw cia li
   tig pobntseg mloog zaj no,
  2tsis hais tus hlob tus yau zoo ib yam nkaus,
   thiab tus npluanuj tus pluag nyob ua ke.
  3Tej uas kuv lub siab xav yeej tseeb,
   kuv yuav hais tej lus uas txawj ntse xwb.
  4Kuv yuav tig pobntseg ua tib zoo mloog tej pajlug
  thiab txhais kom tau tej ntsiab lus ib
   yam lib thaum kuv ntaus nkauj nogncas ntag.

  5Kuv tsis ntshai thaum muaj kev txomnyem
   thiab muaj yeebncuab tuaj vij ibncig kuv,
  6cov neeg phem ntawd lawv cia siab rau lawv
  tej kev npluanuj thiab khav ntxhias rau lawv tej nyiaj txiag xwb.
  7Tsis muaj leejtwg yuav rov cawm tau nws dim,
  nws tsis muaj peevxwm muas tau
   nws txojsia ntawm Vajtswv los,
  8rau qhov tus nqi uas them neeg txojsia kim heev.
  Tej uas nws coj mus them
  9yeej tsis txaus tus nqi uas tso nws
  dim hauv lub qhov ntxa kom nws tau
   txojsia nyob mus ibtxhis.

  10Sawvdaws yeej paub hais tias txawm yog cov neeg txawj ntse
  los puavleej tuag ib yam li cov neeg uas tsis muaj kev txawj ntse
   thiab cov neeg ruam.
  Lawv tso lawv tej nyiaj txiag thiab txhua yam
   rau lawv tej xeebntxwv.
  11Lawv lub ntxa yog lawv lub tsev
   uas lawv nyob mus ibtxhis,
  txawm yog lawv muaj liaj muaj teb ntau los lawv qhov chaw
  nyob tsuas yog hauv lub qhov ntxa tas mus li.
  12Neeg lub koob meej thiab kev muaj txiag npluanuj
  yeej pab tsis tau nws dim txojkev tuag,
   nws yeej yuav tuag ib yam li tej tsiaj.

  13Saib yuav muaj dabtsi tshwmsim rau
   cov neeg uas lawv rov cia siab rau lawv nkaus xwb,
  thiab cov uas txaus siab rau lawv
   tej nyiaj txiag,
  14lawv raug kev puastsuaj tuag ib yam li tej yaj,
   thiab Kev Tuag yog lawv tus tswv.
  Cov neeg ncaj ncees yuav yeej lawv tagnrho,
  rau qhov lawv tej cev yuav lwj sai
   rau hauv tubtuag teb qhov uas nyob deb lawv tej tsev.
  15Tiamsis Vajtswv yuav cawm kuv,
   nws yuav cawm kom kuv dim ntawm txojkev tuag lub hwjchim.

  16Tsis txhob nyuaj siab thaum ib tug
   neeg twg npluanuj,
  txawm yog nws muaj nyiaj txiag ntau npaum li cas los
  17thaum nws tuag lawm nws yeej coj
   tsis tau dabtsi nrog nws mus li,
  nws tej nyiaj txiag yuav tsis nrog
   nws mus rau hauv qhov ntxa.
  18Txawm yog tus neeg uas nws txaus
   siab rau nws lub neej
  thiab luag qhuas nws vim nws lub neej zoo
  19los nws yeej yuav tau mus nrog nws
   cov yawgkoob nyob
  hauv tubtuag teb qhov uas tsaus ntuj nti mus ibtxhis.
  20Neeg lub koob meej thiab kev muaj
   txiag npluanuj yeej pab tsis tau nws dim txojkev tuag,
  thiab nws yeej yuav tuag ib yam li tej tsiaj.