49

Klei Mluk Knang kơ Klei Mdrŏng Lăn Ala

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp phung anak Y-Kôrê.
  1Ơ jih jang phung ƀuôn sang, hmư̆ bĕ klei anei!
   Ơ jih jang phung dôk hlăm lăn ala, mđing knga bĕ,
  2wăt phung điêt leh anăn phung prŏng,
   phung mdrŏng sah leh anăn phung ƀun ƀin mđrăm mbĭt.
  3Ƀăng êgei kâo srăng blŭ klei thâo mĭn;
   klei mĭn hlăm ai tiê kâo srăng brei klei thâo săng.
  4Kâo srăng mđing knga kâo kơ klei bi hriêng;
   kâo srăng bi êdah klei blŭ hgăm hŏng asăp đĭng brô̆.

  5Ya yuôm kâo huĭ êjai ênuk knap mñai,
   tơdah phung roh kâo dôk jŭm kâo,
  6phung knang kơ klei mdrŏng diñu,
   leh anăn bi mni kơ diñu pô kyua ngăn dưn diñu jing lu?
  7Sĭt nik amâo mâo sa čô dưi bi tui ayŏng adei ñu ôh,
   kăn dưi brei kơ Aê Diê rei ênoh klei bi tui klei hdĭp gơ̆.
  8Kyuadah klei bi tui klei hdĭp arăng yuôm snăk,
   amâo mâo ênoh dưi blei ôh,
  9čiăng kơ ñu dưi dôk hdĭp nanao,
   amâo ƀuh ôh klei brŭ rai.

  10Sĭt nik ñu srăng ƀuh wăt phung thâo mĭn djiê;
   mnuih mluk mgu srăng rai tuč msĕ mơh,
   leh anăn lui ngăn drăp diñu kơ phung mkăn.
  11Msat diñu jing sang diñu hlŏng lar,
   anôk diñu srăng dôk hlăm jih jang ênuk,
   wăt tơdah diñu bi anăn lăn hŏng anăn diñu pô dưn.
  12Klei mdrŏng sah mnuih amâo dưi mgang ñu kơ klei djiê ôh;
   ñu jing msĕ si hlô mnơ̆ng thâo rai tuč.

  13Anei jing êlan kơ phung knang kơ klei mluk,
   snăn kơ, phung tui hlue klei diñu blŭ. (Sêla)
  14Diñu jing msĕ si sa phung biăp čuăn pioh kơ Ƀuôn Phung Djiê,
   Klei Djiê srăng jing mgăt diñu;
  tơdah truh aguah phung kpă srăng mâo klei dưi kiă kriê diñu;
   klei siam diñu srăng brŭ rai
   hlăm ƀuôn phung djiê.
  15Ƀiădah Aê Diê srăng bi tui mngăt kâo mơ̆ng klei myang Ƀuôn Phung Djiê,
   kyuadah ñu srăng jum kâo. (Sêla)

  16Đăm huĭ ôh tơdah sa čô mnuih hriê kơ mdrŏng,
   tơdah ngăn drăp hlăm sang ñu srăng lar.
  17Kyuadah tơdah ñu djiê, ñu amâo srăng djă ba sa mta mnơ̆ng ôh;
   ngăn drăp ñu amâo srăng trŭn nao mbĭt hŏng ñu ôh.
  18Wăt tơdah ñu mâo klei mơak êjai ñu dôk hdĭp,
   leh anăn wăt tơdah arăng bi mni kơ ñu tơdah ñu mâo djăp mta mnơ̆ng,
  19ñu srăng nao kơ anôk phung aê ñu dôk,
   phung amâo srăng lŏ tuôm ƀuh klei mngač ôh.
  20Pô mdrŏng sah, ƀiădah amâo mâo klei thâo săng ôh,
   jing msĕ si hlô mnơ̆ng thâo rai tuč.