4

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

Dùng đàn dây

1Thượng Đế, Đấng nhận con công chính,
Xin lắng nghe tiếng con kêu gào;
Con lâm nguy, Chúa từng cứu giúp;
Xin thương xót, nghe con nguyện cầu.
2Thượng Đế hỏi: "Cho đến bao giờ
Loài người thôi sỉ nhục Danh Ta?
Đến bao giờ hết thích phù hoa,
Ngưng theo đuổi những điều gian dối?"
3,4Khá run sợ và đừng phạm tội,
Nếu biết: Chúa chọn người tin kính,
Trên giường nên lặng yên, bình tĩnh.
5Phải dâng sinh tế đẹp lòng Ngài,
Và đặt trọn niềm tin nơi Chúa;.
6Nhiều người hỏi: Ai sẽ ra tay,
Cứu giúp ta trong cơn khủng hoảng?
Cầu xin mặt Ngài bừng chiếu rạng
Trên dân Ngài rực rỡ vinh quang.
7Chúa cho lòng con đầy hân hoan,
Chan hòa hơn niềm vui của họ,
Lúc họ được rượu lúa đầy tràn.
8Con sẽ được nằm yên ngon giấc,
Chỉ có Chúa giữ con an toàn.