4

Thov Vajtswv pab Thaum Tsaus Ntuj

  1Vajtswv tus uas tiv thaiv kuv,
  thov teb kuv thaum kuv thov koj!
  Thaum kuv raug kev nyuaj siab, koj yeej pab kuv.
  Thov ua lub siab dawb paug rau kuv
   thiab mloog kuv tej lus thov tamsim no.

  2Cov pejxeem, nej tseem pheej yuav
   saib tsis taus kuv mus txog thaum twg?
  Nej tseem yuav nyiam txojkev uas tsis muaj nqis
   thiab kev dag mus txog thaum twg?

  3Nco ntsoov hais tias tus TSWV yeej
   xaiv cov neeg ncaj ncees los ua nws tug,
  thiab nws yeej hnov kuv thaum kuv hu nws.

  4Cia li ntshai ua siab tshee hnyo thiab
   tseg tsis txhob ua txhaum;
  thaum nej pw ntsiag to saum txaj,
   nej ua tib zoo muab zaj no xav kom thoob thoob.
  5Muab tej khoom mus fij rau tus TSWV kom raws li kevcai,
  thiab nej yuav tsum cia siab rau nws.

  6Muaj coob leej thov tus TSWV li no:
  “Tus TSWV, thov koj foom koob hmoov ntxiv rau peb.
  Thov ua siab dawb siab zoo tig los ntsia peb!”
  7Tiamsis tej kev zoo siab uas koj muab rau kuv
  tseem ntau tshaj tej qoobloo
   thiab tej cawv uas lawv ibtxwm muaj.

  8Thaum kuv qhau cev pw, kuv tau
   zoo tsaug zog tso siab lug,
  tus TSWV, tsuas yog koj tib leeg xwb,
   thiaj pub kuv muaj kev kaj siab.