4

Klei Wah Lač Tlam Čiăng kơ Yêhôwa Đru

Kơ khua phung mmuñ; hŏng brô̆. Klei mmuñ Y-Đawit.
  1Ơ Aê Diê kơ klei kpă ênô kâo, lŏ wĭt lač kơ kâo tơdah kâo iêu!
   Ih bi mtlaih kâo leh tơdah kâo dôk hlăm klei knap.
   Pap mñai kơ kâo đa, leh anăn dôk hmư̆ klei kâo wah lač.

  2Ơ phung anak mnuih, dŭm boh sui diih srăng mưč kơ kâo?
   Dŭm boh sui diih srăng khăp kơ klei blŭ amâo yuôm ôh,
   leh anăn tui duah klei luar? (Sêla)

  3Ƀiădah brei diih thâo Yêhôwa pioh leh kơ ñu pô mnuih thâo mpŭ kơ ñu;
   Yêhôwa hmư̆ tơdah kâo iêu ñu.

  4 Tơdah ih krêñ, đăm ngă soh ôh;
   dôk mĭn hlăm ai tiê ih êjai dôk đih, leh anăn dôk kriêp. (Sêla)

  5Myơr klei kpă jing mnơ̆ng ngă yang,
   leh anăn knang kơ Yêhôwa.
  6Lu mnuih lač, “Hlei dưi brei kơ drei ƀuh klei jăk mơak?”
   Ơ Yêhôwa, brei klei mngač mơ̆ng ƀô̆ mta ih mtrang kơ hmei!
  7Ih dưm hlăm ai tiê kâo klei mơak,
   êbeh hĭn kơ diñu mâo tơdah mdiê leh anăn kpiê diñu jing lu.
  8Kâo srăng đih leh anăn pĭt hŏng klei êđăp ênang;
   kyuadah knŏng ih, Ơ Yêhôwa, brei kâo dôk mdei hŏng klei hơĭt.