50

Thi thiên của A-sáp

1Thượng Đế Toàn năng, Chúa tể trời đất
Đang kêu gọi cả thế giới đông, tây.
2Từ Si-ôn, Ngài chiếu rực hào quang,
Kinh thành đẹp đẽ tuyệt vời nhân gian.
3Chúa quang lâm, không lặng lẽ, âm thầm,
Lửa rực trời đi trước, bão tố gầm chung quanh.
4Ngài bảo trời đất làm nhân chứng
Khi Chúa đăng đường xử nhân dân.
5Ngài ra lệnh triệu tập đoàn dân thánh,
Đã từng tế lễ, lập ước với Ngài.
6Trời xanh thẳm tuyên rao Ngài công chính,
Chúa lên tòa ngồi xét xử thế gian.
7“Nhân dân hỡi, lắng nghe, Ta sẽ nói,
Chứng cớ Ta buộc tội toàn dân.
Ta là Thượng Đế, Chân Thần của ngươi.
8Ta không trách các ngươi vì tế lễ,
Hoặc sinh tế thiêu dâng hiến trên bàn thờ
9Ta không bắt bò đực giữa trại,
Cũng chẳng đòi dê đực trong chuồng.
10Vì tất cả thú rừng thuộc về Ta,
Cũng như muông thú trên ngàn đồi.
11Ta quen biết từng con chim trên các núi,
Ta quản trị các dã thú đồng xanh.
12Dù Ta đói, cũng không cần cho ngươi biết,
Vì Ta làm chủ cả vũ trụ muôn loài.
13Ta đâu ăn thịt bò tế lễ,
Cũng không uống huyết dê non.
14Hãy dâng tế lễ tạ ơn Chân thần,
Trả điều khấn nguyện cho Đấng Chí cao.
15Hãy kêu cầu Ta trong lúc gian truân,
Ta sẽ giải cứu, và con sẽ tôn vinh Ta."
16Nhưng Chúa trách những người gian ác:
"Sao ngươi được trích dẫn các điều răn?
Miệng ngươi luôn nhắc lời giao ước?
17Ngươi vốn ghét thi hành mệnh lệnh,
Bỏ sau lưng các huấn thị Ta.
18Thấy kẻ trộm, ngươi tán thành hành động,
Ngươi đồng mưu với kẻ ngoại tình.
19Miệng ngươi tuôn những lời ác độc,
Lưỡi ngươi thêu dệt chuyện dối lừa,
20Đặt chuyện cáo gian em một mẹ,
Ngồi lê đôi mách hại anh mình.
21Ngươi tác oai tác quái hại người;
Còn Ta, Ta vẫn kiên tâm đợi chờ;
Ngươi tưởng Ta bỏ mặc làm ngơ
Nhưng đến ngày Ta sẽ quở phạt,
Đặt cáo trạng ngươi ngay trước mặt.
22Bọn người quên Chúa nên lưu ý,
Kẻo Ta xé nát, vô phương cứu vãn.
23Ai dâng tế lễ cảm tạ là tôn kính Chúa,
Người theo đường ngay thẳng, sẽ được Chúa cứu chuộc."