50

Singx Nzung 50

Tin-Hungh Zoux Baengh Fim Nyei Siemv Zuiz Jien

Aasaapc zoc nyei singx nzung.
  1Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, gorngv.
   Ninh gorngv heuc lungh ndiev yiem mba'hnoi cuotv taux mba'hnoi muotv nyei dorngx.
  2Yiem gauh nzueic jiex nyei ⟨Si^on Zingh,⟩
   Tin-Hungh ziux cuotv ninh nyei njang.
  3Yie mbuo nyei Tin-Hungh daaih,
   ninh yaac maiv zeiz sekv-sekv nyei,
   maaih douz yiem ninh wuov ndaangc maengx buov qui nzengc,
   maaih domh nziaaux-jieqv weih gormx ninh.
  4Ninh heuc lungh caux ndau zoux zorng-zengx,
   weic ninh oix siemv ninh nyei baeqc fingx.
  5Ninh gorngv, “Dorh yie ziepc zuoqv nyei baeqc fingx daaih yie naaiv,
   dongh longc ziec nyei ga'naaiv
   caux yie liepc jiez ngaengc waac nyei mienh.”
  6Zuangx lungh bun cing Tin-Hungh se baengh fim nyei,
   weic zuqc ninh se siemv zuiz jien. Selaa
  7“O yie nyei baeqc fingx aah! Muangx maah! Yie ziouc gorngv,
   I^saa^laa^en Mienh aah! Yie oix zoux zorng-zengx gox meih mbuo aqv.
   Yie se Tin-Hungh, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
  8Yie maiv zeiz weic meih mbuo ziec nyei ga'naaiv gorngv-hemx meih mbuo.
   Meih mbuo buov ziec bun yie nyei ga'naaiv zanc-zanc yiem yie nyei nza'hmien.
  9Yie maiv qiemx zuqc yietc dauh yiem meih mbuo nyei ngongh laanh nyei ngongh gouv,
   fai yiem meih mbuo nyei yungh guanh nyei yungh gouv.
  10Weic zuqc yiem lomc nyei yietc zungv hieh zoih benx yie nyei,
   liemh yietc cin norm mbong nyei saeng-kuv yaac benx yie nyei.
  11Yiem lungh nyei yietc zungv norqc yie yaac hiuv nyei,
   yiem ndau maaih maengc nyei ga'naaiv benx nzengc yie nyei.
  12Se gorngv yie hnyouv sie,
   yie maiv mbuox meih,
  weic zuqc baamh gen caux
   yiem baamh gen nyei yietc zungv ga'naaiv benx yie nyei.
  13Yie nyanc ngongh nyei orv fai?
   Yie hopv yungh nyei nziaamv fai?
  14Oix zuqc longc dor-ziec nyei waac benx fongc horc ziec bun Tin-Hungh nyei ga'naaiv,
   yaac jaauv sung meih caux Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh laengz nyei ngaengc waac.
  15Buangh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc oix zuqc tov yie.
   Yie ziouc njoux meih, meih yaac oix taaih yie.
16Mv baac Tin-Hungh gorngv mbuox orqv mienh,
  “Meih maaih haaix nyungc leiz zunh gorngv yie nyei leiz-nyeic,
   fai bun meih nyei nzuih laengz yie nyei ngaengc waac?
  17Meih nzorng yie mborqv njaaux nyei waac,
   yaac zorqv yie nyei waac zoi guangc meih nyei nqa'haav nqaang.
  18Se gorngv meih buatc dauh janx-zaqc,
   meih a'hneiv caux ninh zoux doic.
   Meih yaac caux hienx auv hienx nqox nyei mienh zoux doic.
  19Meih nyei nzuih sueih gorngv orqv nyei waac,
   meih nyei mbietc hec duqv gorngv-baeqc.
  20Meih zueiz jienv sueih binc gorngv ganh nyei muoz-doic,
   yaac gorngv waac-huv hoic cien maa nyei fu'jueiv.
  21Meih zoux naaiv deix sic, yie yaac maiv ko lo.
   Meih hnamv daaih yie hnangv meih nor,
  mv baac ih zanc yie oix hemx meih,
   zorqv naaiv deix sic baaiv jienv meih nyei nza'hmien.
  22“Meih mbuo la'kuqv Tin-Hungh nyei mienh aah! Longx-longx nyei hnamv mangc gaax!
   Maiv zei aeqv, yie oix zorqv meih mbuo mietc nzengc,
   yaac maiv maaih mienh haih njoux.
  23Haaix dauh dor-ziec weic zoux fongc horc ziec nyei ga'naaiv bun yie,
   wuov dauh taaih yie.
  Haaix dauh liepc dingc hnyouv yangh horpc nyei jauv,
   yie oix bun ninh duqv Tin-Hungh nyei njoux en.