51

Cầu Xin CHÚA Tha Thứ

Lời Cầu Nguyện của Người Thật Lòng Ăn Năn Sám Hối

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Cảm tác khi Tiên Tri Na-than đến gặp ông, sau khi ông đã phạm tội với bà Bát-sê-ba

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin thương xót con theo tình thương của Ngài;
  Xin xóa bỏ các vi phạm con theo đức từ bi vô lượng của Ngài.
  2Xin rửa sạch con khỏi mọi gian ác của con;
  Xin tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi của con,
  3Vì con nhận biết các vi phạm của con;
  Tội lỗi của con luôn ở trước mặt con.

  4Con đã phạm tội đối với Ngài và chỉ đối với Ngài mà thôi;
  Con đã làm điều ác trước mặt Ngài;
  Vì thế Ngài thật đúng khi Ngài phán xét;
  Khi Ngài tuyên án, con không thể trách Ngài được.
  5Kìa, vừa mới sinh ra, con đã là người có tội;
  Con đã là tội nhân từ lúc con được thụ thai trong lòng mẹ con.
  6Kìa, Ngài muốn sự thật trong đáy lòng con;
  Trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, Ngài dạy con biết lẽ khôn ngoan.
  7Xin dùng nhánh bài hương tẩy rửa con, để con được sạch;
  Xin thanh tẩy con, để con trở nên trắng hơn tuyết.
  8Xin cho con được hưởng niềm vui và niềm sảng khoái của người được tha thứ,
  Ðể các xương con đã bị Ngài bẻ gãy được vui mừng.
  9Xin che mặt Ngài để khỏi phải nhìn thấy các tội lỗi của con,
  Xin xóa sạch mọi gian ác của con.

  10Ðức Chúa Trời ôi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch,
  Và làm mới lại trong con một tâm linh chính trực.
  11Xin đừng quăng con khỏi thánh nhan Ngài;
  Xin đừng cất Ðức Thánh Linh của Ngài khỏi con.
  12Xin khôi phục cho con niềm vui cứu rỗi của Ngài;
  Xin giúp con luôn giữ tinh thần đầu phục Ngài,
  13Ðể con sẽ chỉ cho những ai vi phạm biết đường lối Ngài,
  Rồi những kẻ tội lỗi sẽ quay về với Ngài.
  14Ðức Chúa Trời ôi, xin giải cứu con khỏi tội làm đổ máu,
  Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con,
  Ðể lưỡi con sẽ vui mừng ca ngợi ơn cứu rỗi của Ngài.

  15CHÚA ôi, xin mở môi con,
  Ðể miệng con truyền ra những lời ca tụng Ngài,
  16Vì Ngài không vui thích của tế lễ,
  Bởi nếu Ngài thích, con đã dâng rồi;
  Dù con dâng của lễ thiêu, Ngài cũng chẳng vui lòng.
  17Của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời là một tâm linh tan vỡ;
  Ðức Chúa Trời ôi, một tấm lòng tan vỡ và thống hối Ngài sẽ chẳng coi thường.

  18Cầu xin Ngài làm điều tốt cho Si-ôn theo lòng tốt của Ngài;
  Cầu xin Ngài dựng lại các tường thành của Giê-ru-sa-lem.
  19Bấy giờ, Ngài sẽ vui lòng về các của lễ dâng lên để được xưng công chính,
  Tức các của lễ thiêu và các của lễ toàn thiêu;
  Rồi các bò đực tơ sẽ được hiến dâng trên bàn thờ Ngài.