51

Lời cầu nguyện xin Chúa tha thứ

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít soạn khi nhà tiên tri Na-than khiển trách ông sau khi ông phạm tội với Bát-sê-ba.

  1Thượng Đế ôi, xin hãy đối nhân từ cùng tôi vì Ngài là Đấng thành tín.
   Xin hãy xoá sạch các sai lầm tôi
   vì Ngài là Đấng vị tha.
  2Xin hãy rửa tội lỗi tôi
   và làm cho tôi tinh sạch trở lại.
  3Tôi biết các sai lầm tôi,
   tôi không bao giờ quên chúng được.
  4Tôi đã phạm tội với riêng Chúa;
   làm điều Chúa ngăn cấm.
  Ngài rất công minh khi phán xử,
   và phán quyết Ngài dành cho tôi rất công bằng.
  5Tôi chào đời trong vi phạm.
   Mẹ tôi sinh tôi ra trong tội lỗi.
  6Chúa muốn tôi hoàn toàn chân thật,
   nên xin hãy dạy tôi khôn ngoan.
  7Xin cất lấy tội lỗi tôi thì tôi sẽ tinh sạch.
   Hãy rửa tôi thì tôi sẽ trắng
   hơn tuyết.
  8Xin cho tôi nghe tiếng mừng rỡ
   và hân hoan;
  Xin hãy làm cho các xương cốt tôi mà Chúa đã bẻ gãy được vui sướng trở lại.
  9Xin hãy ngoảnh mặt làm ngơ khỏi các tội lỗi tôi
   và lau sạch mọi gian ác tôi.
  10Lạy Thượng Đế, xin hãy tạo
   một tấm lòng trong sạch
   trong tôi và chỉnh đốn tâm linh tôi lại.
  11Xin đừng đuổi tôi đi khỏi mặt Ngài
   hay cất Thánh Linh Ngài
   ra khỏi tôi.
  12Xin hãy ban lại cho tôi niềm vui vẻ về sự cứu rỗi Chúa.
   Xin giữ tôi vững mạnh qua ý muốn sẵn lòng.
  13Rồi tôi sẽ dạy đường lối Ngài cho những kẻ làm quấy,
   và tội nhân sẽ quay về cùng Ngài.
  14Lạy Chúa là Thượng Đế của sự cứu rỗi tôi,
   xin giải cứu tôi khỏi tội giết người,
   rồi tôi sẽ hát ngợi ca sự nhân từ Ngài.
  15Lạy Chúa, xin cho phép tôi nói
   để tôi ca ngợi Ngài.
  16Chúa không thích của lễ,
   nếu không thì tôi đã dâng.
   Ngài không màng của lễ thiêu.
  17Của lễ đẹp lòng Ngài là tấm lòng tan vỡ.
  Lạy Thượng Đế, Ngài không gạt bỏ
   tấm lòng tan vỡ và hối hận.
  18Xin Chúa hãy làm điều tốt lành
   cho Giê-ru-sa-lem theo ý muốn Ngài.
  Xin hãy xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem
  19rồi Chúa sẽ vui lòng nhận sinh tế và của lễ toàn thiêu,
   và người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ Ngài.