51

Klei Wah Lač Akâo Klei Pap Brei

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit, hlăk khua pô hưn êlâo Y-Nathan hriê kơ ñu leh ñu ngă soh hŏng H'Batsêba.
  1Ơ Aê Diê, pap mñai kơ kâo tui si klei ih khăp sĭt suôr ih;
   leh anăn lăm klei kâo gao klei bhiăn
   tui si klei pap prŏng ih.
  2Rao kâo bi doh mơ̆ng jih klei wê kâo,
   leh anăn bi doh kâo mơ̆ng klei soh kâo.
  3Kyuadah kâo thâo kral klei kâo gao klei bhiăn,
   leh anăn klei soh kâo dôk ti anăp kâo nanao.
  4 Kâo ngă soh hŏng ih, knŏng hŏng ih yơh,
   leh anăn kâo ngă leh klei jhat ƀai ti anăp ală ih;
  snăn ih jing kpă tơdah ih blŭ kđi,
   leh anăn amâo mâo klei arăng dưi ƀuah ôh tơdah ih bi kmhal kâo.

  5Nĕ anei, arăng kkiêng kơ kâo leh hlăm klei wê,
   leh anăn amĭ kâo ba tian kơ kâo leh hlăm klei soh.
  6Nĕ anei, ih čiăng ƀuh klei sĭt nik hlăm ai tiê;
   kyuanăn bi hriăm kâo mâo klei knhâo hlăm ai tiê hgăm kâo.
  7Bi doh kâo hŏng rơ̆k hisôp leh anăn kâo srăng jing doh;
   rao kâo, leh anăn kâo srăng jing kô̆ hĭn kơ pliêr.
  8Brei kâo hmư̆ klei hơ̆k kdơ̆k leh anăn klei mơak;
   brei klang ih bi joh leh dưi mâo klei hơ̆k.
  9Đăm lŏ dlăng kơ klei soh kâo ôh,
   leh anăn lăm hĕ jih klei wê kâo.

  10Ơ Aê Diê, hrih hlăm kâo ai tiê doh,
   leh anăn dưm hlăm kâo ai tiê mrâo leh anăn kpă.
  11Đăm suôt kâo mơ̆ng ƀô̆ mta ih ôh,
   kăn sua mă Yang Mngăt Jăk ih mơ̆ng kâo rei.
  12Lŏ bi wĭt kơ kâo klei hơ̆k mơak klei ih bi mtlaih,
   leh anăn krơ̆ng kâo hŏng ai tiê čiăng ngă tui si ih čiăng.
  13Hlăk anăn kâo srăng mtô êlan ih kơ phung gao klei bhiăn,
   leh anăn phung soh srăng wĭt kơ ih.

  14Ơ Aê Diê, Aê Diê pô bi mtlaih kâo,
   bi mtlaih kâo mơ̆ng klei soh tuh êrah,
   leh anăn êlah kâo srăng mmuñ kraih kơ klei kpă ênô ih.
  15Ơ Khua Yang, pŏk ƀăng kƀông kâo,
   leh anăn ƀăng êgei kâo srăng hưn klei bi mni kơ ih.
  16Kyuadah ih amâo mơak ôh hŏng klei ngă yang;
   tơdah kâo myơr kơ ih mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng anăn amâo bi mơak kơ ih ôh.
  17Mnơ̆ng ngă yang bi mơak kơ Aê Diê jing ai mĭn mčah;
   Ơ Aê Diê, ih amâo bi êmut ôh kơ ai tiê mčah leh anăn kmhal kơ klei soh.

  18Ngă jăk bĕ kơ ƀuôn Siôn hlăm klei ih čiăng jăk;
   lŏ mdơ̆ng mnư̆ ƀuôn Yêrusalem.
  19Snăn ih srăng mơak hŏng mnơ̆ng ngă yang kpă,
   hŏng mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr čuh hgăl;
   snăn arăng srăng myơr êmô knô ti knưl ngă yang ih.