53

Sự Dại Dột và Gian Ác của Loài Người

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Ma-ha-lát

  1Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Không có Ðức Chúa Trời!”
  Chúng nó đều bại hoại;
  Chúng nó phạm những tội lỗi đáng tởm;
  Chẳng ai làm điều thiện.
  2Ðức Chúa Trời từ trời nhìn xuống con cái loài người,
  Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.
  3Họ thảy đều bại hoại;
  Họ cùng nhau trở nên ô uế;
  Chẳng có người nào làm điều thiện,
  Dẫu một người cũng không.

  4Tại sao những kẻ làm ác chẳng hiểu biết?
  Tại sao chúng cứ ăn nuốt dân tôi như thể ăn bánh?
  Tại sao chúng chẳng kêu cầu Ðức Chúa Trời?

  5Chúng sẽ rất sợ hãi dầu chẳng có gì đáng sợ,
  Vì Ðức Chúa Trời sẽ rải xương những kẻ vây hãm bạn;
  Bạn làm cho chúng phải hổ thẹn,
  Vì Ðức Chúa Trời đã loại bỏ chúng.

  6Kìa, ơn cứu rỗi của I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!
  Khi Ðức Chúa Trời tái lập vận mạng của con dân Ngài,
  Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.