53

Kẻ vô tín thật dại dột

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “ma-ha-lát.” Một bài mạch kinh của Đa-vít.

  1Kẻ ngu dại nghĩ thầm,
   “Chẳng có Thượng Đế đâu.”
  Kẻ dại dột đều gian ác và hành động nhơ nhuốc;
   Chẳng có ai làm điều phải.
  2Thượng Đế từ trời nhìn xuống loài người
   xem thử có ai khôn ngoan,
   hoặc tìm kiếm Ngài để xin chỉ dạy chăng.
  3Nhưng mọi người đều quay đi.
   Ai nấy đều gian ác.
  Chẳng có ai làm điều thiện,
   kiếm một người cũng không ra.
  4Kẻ ác không biết sao?
   Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh.
   Chúng không hề nhờ cậy Chúa.
  5Kẻ ác bị kinh hoảng dù không có gì phải sợ.
   Thượng Đế sẽ phân tán xương cốt của kẻ thù ngươi.
   Chúng sẽ bị ô nhục,
   vì Thượng Đế đã từ bỏ chúng.
  6Tôi cầu xin cho chiến thắng
   đến với Ít-ra-en từ núi Xi-ôn!
  Cầu Chúa mang họ trở về.
   Lúc đó dân của Gia-cốp sẽ vui mừng,
   còn người Ít-ra-en sẽ hớn hở.