53

Neeg Tej Kev ua Siab Phem

(Phau Ntawv Nkauj 14)

  1Cov neeg ruam xav hais tias,
   “Tsis muaj Vajtswv.”
  Lawv txhua tus puavleej yog neeg siab phem,
  thiab lawv ua tej uas phem thiab qias kawg nkaus,
  lawv cov ntawd tsis muaj ib tug ua zoo li.

  2Vajtswv nyob saum ntuj ntsia ntsoov
   tuaj rau neeg
  txhua tus saib puas pom muaj ib tug
   txawj ntse thiab pehawm nws.
  3Tiamsis lawv puavleej tig nraubqaum rau Vajtswv,
  lawv txhua tus puavleej ua phem ib yam nkaus.
  Lawv cov ntawd tsis muaj ib tug ua
   zoo, txawm yog ib tug los tsis muaj li.

  4Vajtswv nug hais tias, “Lawv puas paub?
  Cov neeg txhaum ntawd tsis quav ntsej li los?
  Lawv nyiag kuv haivneeg tug, thiab
   lawv tsis pehawm kuv li.”

  5Tiamsis lawv yuav raug tej kev
   txhawj kev ntshai uas lawv yeej tsis tau raug dua li,
  rau qhov Vajtswv yuav muab nws
   haivneeg cov yeebncuab tej pobtxha povtseg.
  Vajtswv tsis lees yuav lawv thiab cov
   Yixalayees yuav yeej lawv.

  6Kuv thov txojkev cawm dim hauv
  lub nroog Xi-oos kom tuaj rau haivneeg Yixalayees!
  Haivneeg Yixalayees yuav zoo siab kawg nkaus
  thaum Vajtswv ua kom lawv rov
   muaj kev vammeej dua ntxiv.