53

Klei Jhat Ƀai Phung Mnuih

Kơ khua phung mmuñ; djŏ kơ đŏk Mahalat. Klei Y-Đawit mtô mjuăt.
  1 Mnuih khŏ lač hlăm ai tiê ñu, “Amâo mâo Aê Diê ôh.”
   Diñu mâo knuih jhat, diñu ngă klei ƀai êdi;
   amâo mâo ôh sa čô ngă klei jăk.
  2Mơ̆ng adiê ti dlông Aê Diê dlăng kơ phung anak mnuih,
   čiăng ƀuh thâodah mâo mnuih thâo săng leh anăn duah Aê Diê.
  3Jih jang diñu klah êlan mdê mdê;
   jih jang diñu mâo knuih jhat;
  amâo mâo sa čô ôh ngă klei jăk,
   sa čô kăn mâo rei.

  4Phung ngă klei wê amâo mâo klei thâo săng hĕ?
   Diñu ƀơ̆ng phung ƀuôn sang kâo msĕ si ƀơ̆ng kpŭng,
   leh anăn amâo iêu wah lač kơ Aê Diê ôh.
  5Ƀiădah diñu huĭ êdimi,
   wăt anôk amâo mâo klei bi huĭ ôh!
  Kyuadah Aê Diê hwiê hĕ klang phung ngă kơ ih,
   diñu hêñ, kyuadah Aê Diê hngah kơ diñu leh.
  6Ơ čiăng snăk kơ klei bi mtlaih phung Israel srăng truh mơ̆ng ƀuôn Siôn!
   Tơdah Aê Diê lŏ atăt wĭt phung ƀuôn sang ñu jing leh mnă,
   hlăk anăn phung Yakôp srăng mơak, phung Israel srăng hơ̆k kdơ̆k.