54

Cầu xin Chúa giúp đỡ

Soạn cho nhạc trưởng để dùng với nhạc khí bằng dây. Bài mạch kinh của Đa-vít làm khi người Xíp đến mách với Sau-lơ rằng, “Đa-vít hiện trốn giữa chúng tôi.”

  1Lạy Chúa, xin hãy vì danh Chúa mà giải cứu tôi.
   Dùng năng lực Ngài để chứng minh tôi vô tội.
  2Xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi;
   lắng nghe tiếng kêu của tôi.
  3Biết bao người lạ nổi lên chống nghịch tôi,
   Những kẻ hung ác muốn giết tôi.
   Chúng không cần biết đến Ngài.
  Xê-la
  4Nầy, Thượng Đế sẽ giúp đỡ tôi;
   Chúa sẽ yểm trợ tôi.
  5Cầu cho kẻ thù tôi bị trừng phạt chung với mưu ác của chúng.
   Xin hãy tiêu diệt chúng vì Ngài thành tín đối với tôi.
  6Tôi sẽ dâng sinh tế cho Chúa.
   Lạy CHÚA, tôi sẽ cảm tạ Ngài vì Ngài nhân từ.
  7Ngài đã giải cứu tôi khỏi mọi gian nan,
   mắt tôi đã thấy kẻ thù tôi bị đánh bại.