55

Singx Nzung 55

Daux Gaux Tov Tin-Hungh Mietc Win-Wangv

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Longc patv nyei jaa-sic. Ndaawitv zoc nyei matv^kin nzung.
  1Tin-Hungh aah! Tov baeng m'normh muangx yie daux gaux nyei waac.
   Maiv dungx bingx, maiv muangx yie tov nyei waac.
  2Tov muangx yie yaac dau yie oc.
   Yie hnyouv faanv lunc nzengc.
  3Weic haiz win-wangv nyei qiex,
   yaac weic orqv mienh zeix yie,
  weic zuqc ninh mbuo zorqv zeqc naanc jaa bun yie,
   ninh mbuo qiex jiez, nzorng yie.
  4Yie nyei hnyouv gu'nyuoz za'gengh! mun haic.
   Zuqc daic nyei jauv haeqv yie gamh nziex gau.
  5Yie gengh! gamh nziex, sin zinx nyanh nyanh nyei.
   Gamh nziex gau, siangx cuotv hanc-namx nyei.
  6Yie gorngv, “Feix duqv yie maaih ndaatv hnangv baeqc gopv nor,
   yie ziouc ndaix mingh lorz dorngx hitv.
  7Yie oix youh jienv mingh go nyei dorngx,
   mingh yiem wuov deic-bung-huaang. Selaa
  8Yie oix gaanv jienv lorz dorngx bingx,
   biaux ndutv domh nziaaux-jieqv caux mbiungc.”
  9O Ziouv aah! Tov bun ninh mbuo nyei za'eix waaic aengx bun ninh mbuo nyei waac lunc nzengc,
   weic zuqc yie buatc yiem zingh gu'nyuoz maaih qangv maanh zoux doqc nyei sic.
  10Ninh mbuo ziangh hnoi ziangh muonz yiem zingh laatc gu'nguaaic youh jienv mingh huing gormx.
   Yiem zingh gu'nyuoz maaih baamz zuiz nyei sic caux waaic sic buangv nzengc.
  11Yiem zingh gu'nyuoz maaih zoux waaic nyei jauv.
   Hei zaangc maaih hoic mienh, pienx mienh nyei sic buangv nzengc.
  12Se maiv zeiz win-wangv jatv yie.
   Hnangv naaic yie diev duqv nyei.
  Yaac maiv zeiz nzorng yie nyei mienh ceng-hlo cuoqv yie.
   Hnangv naaic yie haih bingx ninh.
  13Mv baac se meih, dongh caux yie wuov horngh mienh,
   se caux yie zoux doic mienh, zuoqc haic nyei loz-gaeng doic.
  14Zinh ndaangc yie mbuo laanh caux laanh gorngv waac zuoqc haic,
   yie mbuo caux mienh camv yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv yangh jiex mingh jiex daaih.
  15Ninh mbuo jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc
   tov bun ninh mbuo zuqc mietc.
  Bun ninh mbuo liemh nangh nyei zuqc njiec mingh yiem yiemh gen,
   weic zuqc ninh mbuo nyei biauv gu'nyuoz caux ninh mbuo nyei hnyouv orqv haic.
  16Mv baac yie jouh Tin-Hungh,
   Ziouv zungv oix njoux yie.
  17Maiv gunv lungh ndorm lungh muonz fai lungh aanx
   yie njunh jienv gorngv yie kouv nyei jauv,
   ninh zungv muangx haiz yie nyei qiex.
  18Ninh njoux yie nyei maengc
   leih ndutv caux yie mborqv jaax nyei mienh,
   bun yie duqv baengh orn,
   weic zuqc caux yie mborqv jaax wuov deix camv haic.
  19Tin-Hungh, dongh yiem loz-hnoi zueiz jienv weic gunv wuov dauh,
   oix baeng m'normh muangx yie aengx zatv ninh mbuo njiec,
  weic zuqc ninh mbuo maiv kangv goiv hnyouv yienc eix,
   yaac maiv gamh nziex Tin-Hungh. Selaa
  20Caux yie zoux doic nyei mienh sung ninh nyei buoz mborqv ninh nyei loz-gaeng doic,
   yaac baamz ninh laengz nyei ngaengc waac.
  21Ninh nyei nzuih gauh mbiaangc jiex ngongh nyorx hmei,
   mv baac hnyouv gu'nyuoz mborqv jienv jaax yiem.
  Ninh nyei waac gauh mau jiex hmei,
   mv baac hnangv baeng cuotv daaih nyei nzuqc ndaauv nor.
  22Zorqv meih nyei kouv naanc fungx bun Ziouv,
   ninh zungv oix baav jienv meih.
   Ninh yietc liuz maiv bun kuv mienh zuqc ndanc dongz.
  23Mv baac Tin-Hungh aah!
   Meih oix zorqv orqv mienh zoi njiec taux yiemh gen.
  Daix mienh nyei mienh caux maaic mienh nyei mienh zungv maiv ziangh taux ndaamv-seix.
  Mv baac yie ganh aeqv, yie oix kaux meih.