55

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru

Kơ khua phung mmuñ: hŏng đĭng brô̆. Klei Y-Đawit mtô mjuăt.
  1Ơ Aê Diê, mđing knga kơ klei kâo wah lač;
   leh anăn đăm hngah kơ klei kâo kwưh ôh.
  2Dôk hmư̆ kâo, leh anăn lŏ wĭt lač kơ kâo;
   kâo êdu ai leh kyua klei dleh truh kơ kâo.
   Kâo rŭng răng leh
  3kyua asăp phung roh,
   leh anăn kyua klei phung ƀai ktư̆ juă.
  Kyuadah diñu bi truh klei dleh kơ kâo,
   leh anăn diñu tiŏ ngă kơ kâo hŏng klei ăl.

  4Ai tiê kâo ênguôt snăk,
   klei huĭ kơ djiê bi kdjăt kâo.
  5Klei huĭ leh anăn klei ktư̆ yơ̆ng truh kơ kâo,
   leh anăn klei huĭ êdimima dưi hŏng kâo.
  6Kâo lač, “Ơ, čiăng mâo siap msĕ si mgăm!
   Snăn kâo dưi phiơr đuĕ leh anăn mdei,
  7sĭt nik, kâo dưi đuĕ kbưi,
   leh anăn dôk hlăm kdrăn tač. (Sêla)
  8Kâo dưi ruăt đuĕ dăp mơ̆ng angĭn ktang, mơ̆ng angĭn êbŭ.”

  9Ơ Khua Yang, bi luč hĕ klei diñu čiăng ngă,
   leh anăn bi lŭk klei diñu blŭ;
   kyuadah kâo ƀuh leh hlăm ƀuôn prŏng klei măk ƀai leh anăn klei bi čĭk bi čăm.
  10Hruê mlam diñu êbat jŭm dar ti dlông mnư̆ ƀuôn;
   klei wê leh anăn klei mnêč dôk ti krah ƀuôn.
  11Klei bi rai dôk tar ƀar;
   klei ktư̆ juă leh anăn klei mplư bi bŏ êlan ñu.

  12Amâo djŏ pô roh kâo ôh dlao wač kơ kâo;
   tơdah snăn kâo dưi tŭ.
  Amâo jing pô bi êmut ngă kơ kâo hŏng klei mgao;
   tơdah snăn kâo dưi đuĕ dăp mơ̆ng ñu.
  13Ƀiădah jing ih yơh, pô mđơr hŏng kâo,
   pô jing găp kâo, leh anăn mah jiăng kâo.
  14Pô kâo tuôm bi mguôp leh hŏng klei jăk snăk;
   pô tuôm êbat leh mbĭt hlăm sang Aê Diê mbĭt hŏng phung lu.
  15Brei klei djiê truh kơ phung roh kâo,
   brei diñu trŭn hdĭp kơ Ƀuôn Phung Djiê;
   klei ƀai dôk hlăm sang leh anăn ai tiê diñu.

  16Ƀiădah kâo iêu wah lač kơ Aê Diê;
   leh anăn Yêhôwa srăng bi mtlaih kâo.
  17Tlam, aguah, leh anăn yang hruê dơ̆ng
   kâo ur ênguôt,
   leh anăn ñu hmư̆ asăp kâo.
  18Ñu srăng bi tui kâo mơ̆ng klei bi blah, leh anăn brei kơ kâo klei êđăp ênang,
   kyuadah lu phung čiăng ngă kơ kâo.
  19Aê Diê srăng hmư̆ leh anăn bi luă gŭ diñu,
   gơ̆ jing pô kiă kriê mơ̆ng ênuk hlŏng lar. (Sêla)
  Kyuadah diñu amâo bi mlih klei diñu ngă ôh,
   leh anăn amâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê ôh.
  20Găp kâo yơr kngan čiăng ngă kơ phung mah jiăng ñu,
   ñu gao leh klei ñu bi mguôp.
  21Ƀăng êgei ñu blŭ klei siam snăk,
   ƀiădah ai tiê ñu mĭn kơ klei bi blah.
  Boh ñu blŭ êbhơr hĭn kơ êa prăi,
   ƀiădah diñu jing đao gưm suê̆ leh.

  22Lưh klei ktrŏ ih kơ Yêhôwa,
   leh anăn ñu srăng krơ̆ng ih;
   ñu amâo srăng tuôm brei phung kpă ênô mgei ôh.
  23Ƀiădah ih yơh, Ơ Aê Diê, srăng dlăm diñu
   hlăm ƀăng êlam hĭn;
  phung tuh êrah leh anăn mplư
   srăng djiê êlâo truh sa mkrah ênuk arăng bi kčah kơ diñu hdĭp.
   Ƀiădah kâo srăng knang kơ ih.