56

Tej Lus Thov uas Cia Siab rau Vajtswv

  1Vajtswv, thov koj hlub kuv,
   vim kuv raug luag tawmtsam,
  kuv cov yeebncuab tsimtxom kuv txhua lub sijhawm.
  2Tus TSWV uas muaj hwjchim,
  kuv cov yeebncuab tawmtsam kuv ib
   hnub tsaus ntuj ntais.
  Cov uas tuaj tawmtsam kuv ntawd coob kawg li.
  3Thaum kuv muaj kev txhawj ntshai,
   kuv cia siab rau koj xwb.
  4Kuv cia siab rau Vajtswv, kuv tsis
   ntshai li;
  kuv qhuas nws vim nws tej lus cog tseg.
  Noobneej puas muaj peevxwm ua tau li cas rau kuv?

  5Kuv cov yeebncuab tsimtxom kuv ib hnub tsaus ntuj,
  lawv tuav hauv nrhiav kev ua kom kuv raug mob.
  6Lawv sib sau tuaj nkaum rau hauv
   tej chaw uas nraim nkoos,
  soj txhua yam uas kuv ua, thiab
   nrhiav kev tua kuv povtseg.
  7Vajtswv, thov koj cia li rau txim
   rau lawv tej kev ua phem no,
  thiab cia koj txojkev chim ua kom
   lawv raug kev puastsuaj!

  8Koj yeej paub kuv raug kev
   txomnyem npaum li cas,
  koj yeej teev kuv tej kua muag tseg huv tibsi lawm.
  Kuv tej kua muag koj puas tau muab
   sau tseg rau hauv koj phau ntawv?
  9Hnub uas kuv hu koj pab kuv,
   kuv cov yeebncuab yuav thim rov qab;
  Kuv paub hais tias Vajtswv tuaj kuv tog,
  10kuv qhuas tus TSWV vim nws tej lus cog tseg.
  11Kuv cia siab rau nws, thiab kuv yuav
   tsis ntshai.
  Tej neeg ntiajteb puas muaj
   peevxwm ua tau li cas rau kuv?

  12Vajtswv, kuv yuav muab khoom tuaj fij
  rau koj raws li kuv tau coglus tseg lawm,
  kuv yuav muab tej khoom uas kuv ua koj tsaug pub rau koj,
  13rau qhov koj tau cawm kuv dim ntawm txojkev tuag,
   thiab tsis cia kuv ntog.
  Yog li ntawd, kuv thiaj mus tau rau
   ntawm Vajtswv xubntiag
  uas yog tus duab teeb ci rau cov neeg
   uas muaj sia nyob.