56

Singx Nzung 56

Daux Gaux Bun Cing Kaux Tin-Hungh

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Longc “Go Haic Deic-Bung Sekv Nzieqc nyei Norqc Nqo” nyei pou. Ndaawitv zoc nyei mikv^taam nzung doix ninh yiem Gatc Zingh zuqc Fi^li^saa^die Mienh zorqv.
  1O Tin-Hungh aac, tov korv-lienh yie, weic zuqc mienh caaiv yie.
   Ninh mbuo ziangh hnoi mborqv yie, zeix yie.
  2Yie nyei win-wangv ziangh hnoi ki yie,
   weic zuqc ceng-hlo, mborqv yie nyei mienh camv haic.
  3Yie gamh nziex nyei ziangh hoc
   yie kaux meih.
  4Yie kaux Tin-Hungh, dongh yie ceng ninh nyei waac wuov dauh,
   yie kaux Tin-Hungh, yie zungv maiv gamh nziex.
   Baamh mienh haih zoux haaix nyungc bun yie?
  5Ninh mbuo ziangh hnoi mbienv yie nyei waac.
   Ninh mbuo hnamv nyei jauv yietc zungv kungx oix hoic yie hnangv.
  6Ninh mbuo gapv zunv bingx jienv
   cienh mangc yie zoux nyei nyungc-nyungc jauv,
   zuov jienv oix zorqv yie nyei maengc.
  7O Tin-Hungh aac, tov dingc ninh mbuo nyei zuiz weic ninh mbuo zoux nyei orqv sic.
   Tov meih qiex jiez jienv bun wuov deix zuangx mienh zuqc baaic njiec.
  8Yie buangh nyei kuonx naanh meih saauv jienv.
   Yie nyei wuom-mueic meih yaac dapv jienv meih nyei ndopv-mbuoqc.
   Naaiv maiv zeiz fiev jienv meih nyei sou-daan fai?
  9Yie heuc jienv tov nyei hnoi-nyieqc,
   yie nyei win-wangv oix tuix nzuonx nqa'haav.
   Yie hiuv duqv Tin-Hungh za'gengh oix tengx yie.
  10Yie kaux Tin-Hungh,
   dongh yie ceng ninh nyei waac.
  Yie kaux Ziouv,
   dongh yie ceng ninh nyei waac wuov dauh.
  11Yie kaux Tin-Hungh zungv maiv gamh nziex.
   Baamh mienh haih zoux haaix nyungc bun yie?
  12O Tin-Hungh aah! Yie oix zuqc jaauv sung yie caux meih laengz nyei ngaengc waac.
   Yie oix zorqv ziec weic laengz zingh nyei ga'naaiv fongc horc bun meih.
  13Weic zuqc meih njoux yie nyei maengc biaux ndutv zuqc daic nyei jauv,
   yaac bun yie nyei zaux maiv zuqc ndorpc,
  weic bun yie yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien,
   maaih ziangh maengc nyei njang ziux jienv.