56

Klei Wah Lač Knang kơ Aê Diê

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Yônat Êlem Rêhôkim. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit, hlăk phung Philistin mă ñu ti ƀuôn Gat.
  1 Pap mñai kơ kâo, Ơ Aê Diê, kyuadah phung mnuih tiŏ mă kâo;
   jih hruê phung roh ktư̆ juă kâo.
  2Phung roh kâo tiŏ mă kâo jih hruê,
   kyuadah phung mgao bi blah hŏng kâo jing lu êdi.
  3Tơdah kâo huĭ,
   kâo srăng knang kơ ih.
  4Kâo bi mni kơ klei ñu blŭ,
   kâo knang kơ Aê Diê, amâo huĭ ôh.
   Ya mnuih thâo djiê dưi ngă kơ kâo?
  5Jih hruê diñu bi msoh klei kâo blŭ,
   jih klei diñu mĭn čiăng ngă jhat kơ kâo.
  6Diñu bi kƀĭn, diñu lua,
   diñu kăp ti êlan kâo,
  msĕ si diñu kăp bi mdjiê kâo,
   7Bi wĭt klei msĕ snăn kơ diñu kyua klei soh diñu.
   Ơ Aê Diê, dlăm phung ƀuôn sang kyua klei ih ăl.

  8Ih thâo leh jih klei rŭng răng kâo;
   mđŭ bĕ êa ală kâo hlăm giêt ih!
   Amâo djŏ hĕ ih čih pioh leh diñu hlăm hdruôm hră ih?
  9Tơdah kâo ur krao kơ ih,
   phung roh kâo srăng kdŭn đuĕ.
   Klei anei kâo thâo: Aê Diê dôk tĭng kơ kâo.
  10Kâo knang kơ Aê Diê leh anăn bi mni kơ klei ñu blŭ;
   kâo knang kơ Yêhôwa leh anăn bi mni kơ klei ñu čih;
  11kâo knang kơ Aê Diê, kâo amâo huĭ ôh.
   Ya mnuih dưi ngă kơ kâo?
  12Ơ Aê Diê, kâo srăng bi sĭt jih klei kâo ƀuăn kơ ih;
   kâo srăng myơr mnơ̆ng bi mni kơ ih.
  13Kyuadah ih bi mtlaih leh mngăt kâo mơ̆ng klei djiê;
   ih krơ̆ng jơ̆ng kâo amâo brei ksak ôh,
  čiăng kơ kâo dưi êbat ti anăp Aê Diê
   hlăm klei mngač klei hdĭp.