58

Thơ Đa-vít - Theo điệu "Đừng hủy diệt" Soạn cho nhạc trưởng

1Sao các ông còn nói chuyện công lý?
Có ai xét xử theo luật công bằng?
2Không, trong thâm tâm chỉ tính điều gian ác,
Bàn tay tác quái hại nhân dân.
3Kẻ ác lầm lạc từ trong bụng mẹ,
Vừa chào đời đã biết dối gian;
4Phun nọc độc như rắn,
Bịt tai như rắn hổ mang,
5Không nghe tiếng người dụ rắn,
Dù tiếng sáo huyền hoặc đến đâu.
6Thưa Thượng Đế,
Xin bẻ răng loài rắn độc,
Nhổ nanh vuốt sư tử tơ,
7Cho chúng nó tan ra như nước cháy,
Như tên gãy vụn khi bắn đi,
8Như con sên rỉ nước tan dần,
Như thai sinh non, không thấy ánh dương,
9Như chông gai còn xanh hay sém cháy
Chưa nóng nồi niêu đã tàn trong bếp
10Người công chính vui mừng ngay thưởng phạt,
Dù chân phải rửa trong máu người độc ác.
11Loài người sẽ nghiệm ra chân lý:
"Ai công chính đều được tưởng thưởng,
Có Thượng Đế xét xử thế gian."