58

Thov Vajtswv Rau Txim Rau Cov Neeg Siab Phem

  1Puas yog nej cov nomtswv
   yeej ibtxwm txiav txim ncaj ncees?
  Nej puas txiav txim ncaj ncees rau txhua tus?
  2Tsis yog li ntawd!
  Nej tsuas xav ntsoov rau txojkev ua phem xwb,
  thiab ua limhiam kawg nkaus rau lub tebchaws.

  3Cov neeg ua phem yeej ua kev
   txhaum mus tas lawv sim neej,
  lawv yeej ibtxwm dag txij thaum yug tau lawv los.
  4Lawv muaj taug ib yam li nab;
  lawv ntsaws qhov ntsej kom tsis
   hnov lus ib yam li tus nab raj kubsai uas lag ntseg
  5uas yeej tsis hnov tus dib nab lub
  suab lossis hnov tus uas txawj ua khawvkoob
   tej lus ntxias hlo li.

  6Vajtswv, thov koj cia li muab cov
   tsov ntxhuav no tej kaus tsoo kom lov.
  7Thov kom lawv ploj mus ib yam li
   tej dej uas muab nqus povtseg,
  thov kom lawv raug luag tsuj ib yam
   li tej nroj tsuag hauv plawv kev.
  8Thov kom lawv zoo li cov qwj uas yaj
   tas rau hauv lub plhaub lawm,
  thov kom lawv zoo ib yam li tus menyuam mos
  uas yug tau los xwb twb tuag lawm tsis tau pom lub hnub.
  9Thaum lawv tsis tau paub tej no,
  lawv twb raug muab txiav tu tas
   ib yam li tej nroj tsuag lawm,
  thaum Vajtswv chim heev, nws yuav muab lawv tshuab
  povtseg thaum lawv tseem muaj sia nyob.

  10Cov neeg ncaj ncees yuav zoo siab
  heev thaum lawv pom cov neeg txhaum raug txim,
  lawv yuav kwm cov neeg siab phem tej ntshav mus.
  11Tej neeg yuav hais zom zaws tias,
  “Cov neeg ncaj ncees yeej tau
   txais nqi zog;
  tseeb tiag, Vajtswv txiav txim rau neeg ntiajteb.”