58

Klei Wah Lač Akâo Klei Bi Kmhal kơ Phung Jhat Ƀai

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Al-Taset. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ phung anak mnuih, sĭt mơ̆ klei diih dôk kriêp jing kpă?
   Diih phat kđi phung anak mnuih hŏng klei kpă mơ̆?
  2Hơăi, hlăm ai tiê diih mĭn ngă klei wê;
   hlăm lăn ala kngan diih ngă klei ƀai.
  3Phung ƀai soh leh mơ̆ng tian amĭ diñu,
   diñu wơr êlan leh anăn blŭ klei luar mơ̆ng hruê kkiêng kơ diñu.
  4Diñu mâo êa kêč kam msĕ si êa kêč kam ala,
   diñu jing msĕ si ala kpơ̆ng kngăl, kăt knga ñu,
  5tơl ñu amâo hmư̆ ôh asăp phung mƀlum ñu,
   wăt tơdah phung anăn thâo mnêč êdimima.

  6Ơ Aê Diê, bi joh hĕ êgei hlăm ƀăng êgei diñu;
   Ơ Yêhôwa, bi joh hĕ griăng êđai êmông gu.
  7Brei diñu luč msĕ si êa đoh đuĕ;
   tơdah diñu mnah hna, brei ƀrăm diñu joh leh.
  8Brei diñu jing msĕ si ƀlă lik leh anăn rai luč,
   jing msĕ si anak djiê hlăm tian, amâo ƀuh yang hruê ôh.
  9Êlâo kơ gŏ diih tuôm hŏng klei hlơr pui djuh êruê, mtah amâodah krô pui dôk ƀơ̆ng,
   angĭn mơ̆ng Aê Diê srăng kpuh mđung diñu.

  10Phung kpă srăng hơ̆k mơak tơdah ñu ƀuh klei rŭ ênua anăn;
   diñu srăng rao jơ̆ng diñu hlăm êrah phung ƀai.
  11Phung mnuih srăng lač, “Sĭt nik mâo klei mưn kơ pô kpă;
   sĭt nik mâo sa čô Aê Diê phat kđi ti lăn ala.”