58

Cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt kẻ ác

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng. Theo điệu “Đừng hủy diệt”
  1Hỡi các con trai loài người, các ngươi thực sự nói lên lẽ công chính sao?
   Các ngươi phán xét công minh sao?
  2Không, lòng các ngươi mưu toan điều gian ác,
   Tay các ngươi thi hành sự bạo ngược trong xứ.

  3Kẻ ác lầm lạc từ trong tử cung.
   Mới lọt lòng đã sai phạm, dối gian.
  4Chúng có nọc độc như nọc rắn;
   Chúng giống như rắn hổ mang giả điếc bịt tai.
  5Chẳng chịu nghe tiếng của thầy bùa
   Mặc dù thầy có tài dụ rắn đến đâu.

  6Lạy Giê-hô-va, xin bẻ răng trong miệng chúng;
   Lạy Đức Giê-hô-va, xin bẻ nanh các sư tử tơ.
  7Nguyện chúng tan ra như nước chảy!
   Khi chúng giương cung, nguyện cho mũi tên chúng bị cùn!
  8Nguyện chúng như con ốc sên tiêu mòn đi.
   Như thai bị sẩy của người phụ nữ, không hề thấy mặt trời!
  9Như gai bị đốt trong lò thế nào
   Thì Ngài sẽ dùng trận gió quét sạch chúng đi, bất kể chúng còn xanh hay bị cháy.

  10Người công chính sẽ vui khi thấy sự báo thù;
   Họ sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác.
  11Người ta sẽ nói rằng: “Chắc chắn có phần thưởng cho người công chính,
   Thật, Đức Chúa Trời đang phán xét trên đất.”