59

Thov Vajtswv Kom Muaj Kev Kaj Siab

  1Kuv tus Vajtswv, thov cawm
   kom kuv dim ntawm kuv cov yeebncuab,
  thov tsomkwm kuv kom kuv dim ntawm cov neeg
   uas tawmtsam kuv lauj!
  2Thov cawm kom kuv dim ntawm cov neeg siab phem,
  thov pab kom kuv dim ntawm cov neeg tua neeg!

  3Tamsim no lawv yeej zov rawv tos
   tua kuv povtseg,
  cov neeg limhiam sib sau tuaj tawmtsam kuv.
  Tus TSWV, tsis yog vim kuv lub
   txim lossis tej kev txhaum uas kuv ua.
  4Kuv yeej tsis tau ua txhaum, lawv cia li maj ceev nrooj
   tuaj tawmtsam kuv xwb.
  Thov koj tsa qhovmuag saib kuv thiab los pab kuv.

  5Tus TSWV uas yog Vajtswv tus
  muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   cia li sawv tsees thiab los pab kuv,
  cov Yixalayees tus Vajtswv, thov koj
   tsa qhovmuag saib zaj no!
  Thov koj cia li sawv tsees los thiab
   rau txim rau cov neeg nruj tsiv,
  thov tsis txhob hlub tshua txog cov
   neeg ntxeev siab ntawd li.

  6Thaum tsaus ntuj lawv rov qab los
   thiab qw zom zaws ib yam li cov dev tom ncig lub nroog.
  7Cia li mloog lawv tej lus thuam thiab tej lus cem.
  Lawv tej nplaig ntse zuag plias li
   hniav ntaj hauv lawv qhov ncauj,
  lawv tseem xav hais tias yeej tsis
   muaj neeg hnov lawv tej lus li.

  8Tiamsis tus TSWV, koj luag lawv plig kawg li,
   koj txob thuam cov neeg nruj tsiv.
  9Vajtswv, kuv cia siab ntsoov rau koj lub zog loj zog nchav,
   koj yog kuv qhov chaw cawm siav.
  10Kuv tus Vajtswv yeej hlub kuv thiab yuav los pab kuv,
  nws yuav cia kuv saib ntsoov kuv
   cov yeebncuab ua cov swb.

  11Vajtswv, thov koj tsis txhob tua lawv povtseg,
  nyob tsam kuv haivneeg tsis nco qab lawv lawm.
  Tus TSWV uas yog tus tsomkwm peb,
  thov koj lub zog loj zog nchav ua
   kom lawv swb thiab tawg khiav mus.
  12Kev txhaum nyob ntawm lawv daim dincauj,
  lawv tej lus puavleej yog kev txhaum xwb,
  thov kom lawv raug ntes vim lawv txojkev khavtheeb!
  Rau qhov lawv tej lus yog lus foom
   phem thiab lus dag xwb,
  13koj cia li ua kom lawv puastsuaj vim
   koj txojkev chim,
  thov ua kom lawv puastsuaj tu noob nrho mus.
  Sawvdaws thiaj paub hais tias,
  Vajtswv yog tus uas kav haivneeg Yixalayees,
  thiab nws kav thoob plaws hauv lub ntiajteb no.

  14Thaum tsaus ntuj uas kuv cov yeebncuab rov los,
  lawv qw zom zaws ib yam li cov dev tom ncig lub nroog,
  15lawv zoo ib yam li cov dev uas nrhiav
   noj thiab nyooj sib txeeb noj.

  16Tiamsis kuv yuav hu nkauj qhuas koj
   lub zog loj zog nchav,
  txhua tagkis kuv hu nkauj qhuas koj
   txojkev hlub uas tsis paub kawg.
  Koj yeej yog kuv lub chaw cawm siav,
  yog lub tsev rau kuv nkaum thaum
   kuv raug kev txomnyem.
  17Kuv yuav qhuas koj, koj yog tus
   tsomkwm kuv.
  Vajtswv yog kuv lub chaw cawm siav,
   Vajtswv thiaj yog tus hlub kuv.