5

Cầu Xin CHÚA Hướng Dẫn

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với Ống Sáo

  1CHÚA ôi, xin lắng nghe những lời con cầu xin;
  2Xin đoái đến những lời con than thở kêu cầu.
  Ôi Vua của con và Ðức Chúa Trời của con, xin nghe tiếng con kêu cầu,
  Vì con cầu nguyện với Ngài.

  3CHÚA ôi, sáng sớm xin Ngài nghe tiếng con;
  Hừng sáng con trình duyên cớ của con lên Ngài, rồi trông đợi.

  4Vì Ngài chẳng phải là Ðức Chúa Trời ưa thích điều ác;
  Kẻ ác chẳng sống nổi trước mặt Ngài.
  5Kẻ khoác lác sẽ chẳng đứng nổi trước thánh nhan Ngài;
  Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác.
  6Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối;
  CHÚA gớm ghiếc những kẻ thích làm đổ máu và lừa gạt.

  7Nhưng con, nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài con sẽ vào nhà Ngài;
  Con sẽ hướng về đền thánh của Ngài thờ phượng Ngài với lòng kính sợ.
  8CHÚA ôi, vì cớ những kẻ thù của con,
  Xin dẫn dắt con đi trong con đường công chính của Ngài;
  Xin làm cho đường lối Ngài bằng phẳng trước mặt con.

  9Thật chẳng có gì đáng tin cậy nơi miệng chúng;
  Tâm địa chúng đầy ý đồ hủy diệt;
  Cổ họng chúng khác nào phần mộ mở ra;
  Lưỡi chúng nói toàn những lời dua nịnh.
  10Ðức Chúa Trời ôi, xin bắt chúng phải đền tội;
  Xin để chúng sụp ngã trên mưu chước của chúng;
  Xin đuổi chúng đi vì tội của chúng quá nhiều,
  Vì chúng đã dám nổi loạn chống lại Ngài.

  11Nhưng ai để lòng tin cậy Ngài sẽ được vui mừng;
  Họ sẽ hoan ca mãi mãi,
  Vì Ngài bảo vệ những người ấy,
  Ðể ai yêu mến danh Ngài sẽ được vui thỏa trong Ngài.
  12Vì CHÚA ôi, chính Ngài sẽ ban phước cho người ngay lành;
  Ngài sẽ lấy ơn huệ của Ngài che chở người ấy như thuẫn khiên.