5

Bài cầu nguyện buổi sáng
xin Chúa gìn giữ

Soạn cho nhạc trưởng. Dùng với sáo. Thi thiên của Đa-vít.

  1CHÚA ôi, xin hãy nghe tiếng tôi khẩn cầu.
   Xin hiểu nỗi buồn thảm của tôi.
  2Xin nghe tiếng kêu cứu của tôi,
   lạy Vua là Thượng Đế tôi
   vì tôi khẩn nguyện cùng Ngài.
  3Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng tôi.
   Mỗi sáng tôi dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài
   và chờ đợi Ngài trả lời.
  4Ngài là Thượng Đế không thích điều ác;
   Ngài không chịu được kẻ làm ác.
  5Những kẻ ngu dại không thể
   đứng trước mặt Ngài.
   Ngài ghét mọi kẻ làm ác.
  6Ngài diệt những kẻ nói dối;
   CHÚA ghét bọn giết người và kẻ lường gạt người khác.
  7Vì lòng yêu thương lớn lao
   của CHÚA, tôi có thể đến trong đền thờ Ngài.
  Vì tôi kính sợ CHÚA nên tôi có thể thờ phụng
   trong đền thánh Ngài.
  8Lạy CHÚA, vì kẻ thù tôi rất đông,
   xin chỉ cho tôi biết cách hành động.
  Xin cho tôi biết rõ phải sống
   thế nào để đẹp lòng Ngài.
  9Môi miệng kẻ thù tôi không hề biết nói thật;
   trong lòng chúng nó lúc nào
   cũng muốn hại người khác.
  Họng chúng nó như huyệt mả mở ra;
   chúng dùng lưỡi để lường gạt người khác.
  10Lạy CHÚA xin lên án chúng nó!
   Hãy cho chúng nó tự rơi vào
   chính bẫy mình giăng ra.
   Hãy đuổi chúng nó đi vì chúng
   phạm tội quá nhiều;
   chúng đã chống nghịch Ngài.
  11Nhưng xin hãy cho những ai
   tin cậy Ngài được vui sướng;
   để họ hát mừng mãi mãi.
  Xin hãy bảo vệ những người yêu mến Ngài để họ vui thích trong Ngài.
  12Lạy CHÚA, Ngài ban phúc
   cho những ai làm theo lẽ phải;
   Ngài bảo vệ họ như cái thuẫn đỡ của chiến sĩ.