5

Klei Wah Lač Čiăng kơ Yêhôwa Mgang

Kơ khua phung mmuñ: hŏng Nêhilôt. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, mđing knga kơ klei kâo blŭ,
   hmư̆ bĕ klei kâo krao.
  2Ơ Mtao kâo leh anăn Aê Diê kâo, dôk hmư̆ asăp kâo ur;
   kyuadah kơ ih yơh kâo wah lač.
  3Ơ Yêhôwa, êjai aguah ih hmư̆ asăp kâo;
   êjai aguah kâo srăng wah lač kơ ih leh anăn dôk kăp guôn.

  4Kyuadah amâo djŏ ôh ih jing sa čô Aê Diê khăp kơ klei ƀai;
   pô jhat amâo dưi dôk mbĭt hŏng ih ôh.
  5Mnuih mgao amâo dưi dôk dơ̆ng ti anăp ală ih ôh;
   ih bi êmut kơ jih jang phung ngă klei wê.
  6Ih bi rai hĕ phung luar;
   Yêhôwa bi êmut kheh kơ mnuih tuh êrah leh anăn ngă klei mplư.

  7Bi kâo, kyua klei khăp sĭt suôr ih lu êdimi,
   kâo srăng mŭt hlăm sang ih;
   kâo srăng kkuh mpŭ phă sang yang doh jăk ih hŏng klei huĭ mpŭ.
  8Ơ Yêhôwa, atăt ba kâo hlăm klei kpă ênô ih
   kyua phung roh kâo;
   ngă bi kpă êlan ih ti anăp kâo.

  9 Kyuadah amâo mâo klei sĭt hlăm ƀăng êgei diñu ôh;
   ai tiê diñu knŏng čiăng bi rai;
  đŏk diñu jing msat kuai leh,
   leh anăn êlah diñu blŭ klei myâo mă.
  10Ơ Aê Diê, bi kmhal bĕ diñu;
   brei klei diñu trông čhai bi lĕ diñu pô;
  suôt diñu kyua klei soh diñu lu snăk,
   kyuadah diñu bi kdơ̆ng leh hŏng ih.
  11Ƀiădah brei jih jang phung kđap hlăm ih dôk mơak;
   brei diñu mmuñ hŏng klei hơ̆k nanao;
  leh anăn brei ih mgang diñu,
   čiăng kơ phung khăp kơ anăn ih dưi mâo klei hơ̆k mơak hlăm ih.
  12Kyuadah ih brei klei jăk jĭn kơ pô kpă, Ơ Yêhôwa;
   klei pap ih dôk jŭm dar ñu msĕ si khil.