60

Giáo huấn ca của Đa-vít - Theo điệu "Hoa huệ" - Khi quân Y-sơ-ra-ên đánh quân của hai tướng A-ram Na-ha-ra-im và A-ram Xô-ba; và trong trận phản công của tướng Giô-áp tại thung lũng Muối, đánh bại 12,000 quân Ê-đôm

1Thưa Thượng Đế, Ngài lìa bỏ chúng con,
Trong cơn bất mãn, Chúa đuổi chúng con tản lạc,
Nay xin cho chúng con quay về!
2Chúa gây động đất,
Địa cầu xé toạc,
Xin hàn gắn lại vì nó sụp đổ.
3Chúa khiến dân chịu nhiều gian khổ,
Xây xẩm quay cuồng như say rượu mạnh.
4Chúa dương cờ tập họp người tin kính,
Che chở họ giữa rừng tên mưa đạn,
5Để tiếp cứu những đứa con yêu,
Đưa tay giúp họ chiến thắng quân thù.
6Giữa Đền thánh Chúa từng phán dạy:
"Lúc hân hoan, Ta chia đất Si-chem,
Đo đạc thung lũng Su-cốt.
7Ga-la-át, Ma-na-se là lãnh thổ Ta,
Mão trụ Ta là Ép-ra-im,
Vương trượng Ta là Giu-đa;
8Ta rửa chân trong hồ Mô-áp,
Cởi bỏ giày trên đất Ê-đôm,
Tại Phi-li-tin, Ta reo vang chiến thắng."
9Ai sẽ dẫn con vào thành lũy?
Ai đưa con bước tới Ê-đôm?
10Thưa Thượng Đế, còn ai ngoài Chúa?
Dù Chúa từng từ khước chúng con,
Bỏ quân ta ra trận một mình.
11Xin phù hộ trong bước đường cùng;
Người vô dụng, làm sao giúp đỡ?
12Nhưng nhờ Chúa, chúng con sẽ chiến đấu anh dũng,
Dưới chân Chúa, quân thù chúng con bị chà đạp.