60

Singx Nzung 60

Daux Gaux Tov Tin-Hungh Ngaengc Jienv Win-Wangv

(Beiv mangc Singx Nzung 108:6-13)

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Longc “Zorng-Zengx nyei Baeqc Horqc Biangh” pou. Ndaawitv zoc nyei mikv^taam nzung. Longc njaaux mienh. Ndaawitv zoc nzung doix mingh mborqv Aalam Naa^haa^laa^im caux Aalam So^mbaa, yaac doix Yo^aapc nzuonx nyei ziangh hoc yiem Nzauv-Horngz daix yietc waanc i cin dauh E^ndom Mienh.
  1Tin-Hungh aah! Meih guangc yie mbuo, mborqv baaic yie mbuo mi'aqv.
   Meih qiex jiez yie mbuo, tov bun yie mbuo nzuonx daaih hnangv loz wuov nor.
  2Meih bun ndau dongz, mbaaix nqoi mi'aqv.
   Tov zorc mbaaix nyei dorngx weic zuqc ndau lungh lungh laih laih nyei.
  3Meih bun meih nyei baeqc fingx zuqc diev kouv.
   Meih bun yie mbuo hopv diuv nquin, yangh jauv lingh lingh king-king nyei.
  4Meih cie jienv geh bun taaih meih wuov deix mienh
   daaih gapv zunv leih buonv juang-zinx nyei mienh. Selaa
  5Tov dau yie mbuo, longc meih nyei mbiaauc jieqv buoz njoux yie mbuo,
   tengx meih hnamv nyei mienh duqv njoux.
  6Tin-Hungh yiem ninh nyei singx dinc gorngv,
   “Yie oix a'hneiv nyei zorqv Sekem bun nqoi,
   yaac ndorqc Sukc^kotv Horngz paaiv bun nqoi.
  7Gi^le^aatc se yie nyei, Maa^natv^se yaac yie nyei.
   E^faa^im se yie mborqv jaax nyei muoc.
   Yu^ndaa se yie nyei hungh biaav.
  8Mo^apc se yie nyei nzaaux buoz-zaux bunh.
   Yie yaac zoi yie nyei heh njiec E^ndom.
   Yie heuc jienv gorngv, ‘Fi^li^saa^die aah! Yie hingh jiex meih aqv.’+”
  9Haaix dauh oix dorh yie mingh taux wuov norm weih wuonv nyei zingh?
   Haaix dauh oix dorh yie mingh taux E^ndom Deic-Bung?
  10O Tin-Hungh aah! Meih maiv zeiz guangc yie mbuo fai?
   O Tin-Hungh aah! Meih maiv caux yie mbuo nyei jun-baeng guanh cuotv mingh mborqv jaax fai?
  11Tov meih tengx yie mbuo mborqv win-wangv,
   weic zuqc baamh mienh tengx se maiv lamh longc.
  12Yie mbuo kaux Tin-Hungh yie mbuo ziouc duqv hingh jiex.
   Se dongh ninh oix caaiv yie mbuo nyei win-wangv njiec.