60

Klei Wah Lač Akâo Klei Dŏng Mtlaih

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Susan Êdut. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit, čiăng bi hriăm; hlăk ñu bi blah hŏng Y-Aram-Naharam leh anăn hŏng Y-Aram-Sôba, leh anăn hlăk Y-Yôap lŏ wĭt bi blah bi mdjiê pluh dua êbâo čô phung Êđôm hlăm Tlung Hra.
  1Ơ Aê Diê, ih hngah kơ hmei leh, hmei bra đuĕ leh;
   ih ăl leh, ară anei lŏ kơrŭ hmei bĕ.
  2Ih brei leh lăn ala ktư̆ yơ̆ng,
   leh anăn ih brei ñu kđang leh;
   lŏ mkra anôk hluh, kyua ñu mgei.
  3Ih brei leh phung ƀuôn sang ih tŭ klei dleh;
   ih bi mnăm hmei leh hŏng kpiê bi hwĭr kŏ hmei.
  4Ih mđĭ leh čhiăm gru kơ phung huĭ mpŭ kơ ih,
   čiăng bi êdah ñu kyua klei sĭt nik. (Sêla)
  5Čiăng kơ pô ih khăp dưi mâo klei bi mtlaih,
   bi mtlaih hmei bĕ hŏng kngan hnuă ih, leh anăn lŏ wĭt lač kơ hmei.

  6Aê Diê blŭ leh mơ̆ng adŭ doh jăk ñu:
   “Hŏng klei dưi, kâo srăng bi mbha ƀuôn Sičem,
   kâo srăng mkă tlung Sukôt.
  7Čar Galaat jing dŏ kâo; wăt čar Manasê mơh;
   čar Êphraim jing đuôn mgang kơ boh kŏ kâo;
   čar Yuđa jing giê mtao kâo.
  8Čar Môap jing anôk kâo mnei;
   ti čar Êđôm kâo hwiê klĭt juă kâo; čiăng lač kâo dưi leh hŏng ñu
   kâo ur driâo kyua dưi leh hŏng čar Philistin.”

  9Hlei srăng atăt kâo mŭt hlăm ƀuôn mâo kđông kjăp?
   Hlei srăng atăt kâo kơ čar Êđôm?
  10Ơ Aê Diê hmei? Amâo djŏ hĕ ih, pô hngah leh kơ hmei,
   ƀiădah ih amâo kbiă nao mbĭt hŏng phung kahan hmei ôh.
  11Đru dŏng hmei mơ̆ng phung roh,
   kyuadah klei mnuih đru jing hơăi mang.
  12Hŏng Aê Diê hmei srăng mâo klei dưi;
   Ñu yơh srăng juă lin phung roh hmei.