61

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng - Dùng huyền cầm

1Thưa Thượng Đế, xin nghe con cầu cứu,
Xin lưu tâm đáp ứng tiếng kêu nài!
2Từ cực địa, con van xin, cầu khẩn,
Khi con khốn đốn tan nát cõi lòng,
Xin cho con tựa Vầng Đá muôn đời.
3Chúa vốn là nơi con trú ẩn,
Là tháp kiên cố náu nương, khỏi quân thù.
4Con sẽ lưu trú mãi trong Đền thánh,
Đời đời nương náu cánh Thần linh.
5Vì thưa Chúa, Ngài nghe con cầu khẩn,
Cho con chung cơ nghiệp với người tin.
6Chúa cho vua được trường thọ,
Mãi trị vì đời nọ đời kia.
7Trước mặt Chúa, người được sống mãi,
Xin chân lý, nhân từ bảo vệ vua.
8Mãi mãi con sẽ ca ngợi danh Ngài,
Giữ trọn lời khấn hứa ngày đêm.