61

Cầu xin được bảo vệ

Soạn cho nhạc trưởng để dùng với nhạc khí bằng dây. Bài ca của Đa-vít.

  1Chúa ôi, xin nghe tiếng kêu và lời khẩn nguyện tôi.
  2Từ cuối đất, khi tôi sợ hãi liền kêu xin Ngài.
   Xin mang tôi lên một ngọn núi cao hơn.
  3Ngài là nơi che chở tôi,
   như tiền đồn kiên cố chống địch quân.
  4Xin cho tôi ở trong Lều Thánh Ngài mãi mãi,
   và được an ninh khi núp dưới cánh Ngài.
  Xê-la
  5Lạy Chúa Ngài đã nghe
   hứa nguyện tôi.
   Những gì kẻ thờ kính Ngài có được là do Ngài ban cho.
  6Nguyện vua được sống lâu;
   để người được trường thọ.
  7Hãy để người cai trị trước mặt Chúa đời đời.
   Xin dùng tình yêu và chân lý Ngài bảo bọc vua.
  8Rồi tôi sẽ ca ngợi danh Chúa muôn đời,
   và hằng ngày tôi sẽ giữ lời tôi hứa nguyện.