61

Thov Vajtswv Tsomkwm

  1Vajtswv, thov koj hnov kuv lub suab quaj,
   thov mloog kuv tej lus thov lauj!
  2Thaum kuv tas kev cia siab thiab
   nyob nrug deb kuv lub tsev lawm, kuv thov koj pab kuv.

  Thov koj coj kuv mus rau ntawm
   qhov chaw cawm siav,
  3rau qhov koj yog tus tiv thaiv kuv,
  koj yog kuv lub chaw fajxwm uas tawmtsam
   kuv cov yeebncuab ntag.

  4Thov cia kuv nyob hauv koj lub
   tuamtsev mus tas kuv sim neej,
  thov cia kuv nkaum kaj siab lug hauv koj ob sab qab tis.
  5Vajtswv, koj twb hnov kuv tej lus
   cog tseg lawm,
  thiab koj twb muab tej uas yog cov
   neeg hwm koj li tug rau kuv lawm.

  6Thov koj ntxiv hnub nyoog rau vajntxwv
  kom muaj sia nyob ntau xyoo, thov
   cia nws ua vajntxwv mus li.
  7Vajtswv, thov cia nws ua tus kav
   mus ibtxhis ntawm koj lub xubntiag,
  thov tsomkwm nws ntawm koj txojkev hlub
   uas tsis paub kawg thiab kev ncaj ncees.

  8Yog li ntawd, kuv yuav niaj hnub
   hu nkauj qhuas koj mus li,
  ib yam li kuv tau cog lus fij khoom
   pub rau koj txhua txhia hnub.