62

Klei Knang kơ Aê Diê Myang

Kơ khua phung mmuñ: tui si Yêduthun. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Mngăt kâo dôk ñăt čang guôn knŏng kơ Aê Diê;
   mơ̆ng ñu kbiă hriê klei bi mtlaih kâo.
  2Knŏng hjăn ñu yơh jing boh tâo kâo leh anăn klei bi mtlaih kâo;
   ñu jing kđông mgang kâo; kâo amâo srăng mgei ôh.
  3Dŭm boh sui diih srăng ngă kơ sa čô mnuih, Ơ jih jang diih,
   čiăng dưi hŏng gơ̆,
  msĕ si mtih dơ̆ng êbuh leh,
   msĕ si mnư̆ arăng dơ̆ng klư̆ leh?
  4Diñu trông čhai čiăng bi luč klei arăng mpŭ kơ gơ̆.
   Diñu khăp kơ klei luar.
  Diñu hơêč hmưi hŏng ƀăng kƀông diñu,
   ƀiădah diñu tăm pah hlăm ai tiê diñu. (Sêla)
  5Mngăt kâo dôk ñăt čang guôn knŏng kơ Aê Diê,
   mơ̆ng ñu kbiă hriê klei kâo čang hmăng.
  6Knŏng hjăn ñu yơh jing boh tâo kâo leh anăn klei bi mtlaih kâo.
   Ñu jing kđông mgang kâo;
   kâo amâo srăng mgei ôh.
  7Klei bi mtlaih kâo leh anăn klei guh kơang kâo kbiă mơ̆ng Aê Diê;
   Aê Diê jing boh tâo kjăp kâo, leh anăn anôk kâo đuĕ dăp.
  8Ơ phung ƀuôn sang, knang bĕ kơ ñu nanao;
   hưn jih ai tiê kơ ñu.
   Aê Diê jing anôk drei đuĕ dăp. (Sêla)

  9Phung mnuih arăng amâo mpŭ ôh jing msĕ si săp êwa,
   wăt phung mnuih arăng mpŭ jing hơăi mang mơh;
  tơdah ih mkă diñu ti knăng, diñu amâo yuôm ôh;
   diñu hdjul hĭn kơ săp êwa.
  10Đăm knang kơ klei ktư̆ juă ôh,
   đăm čang hmăng kơ klei tlĕ dŏ arăng ôh.
   Tơdah diih truh kơ klei mdrŏng, đăm brei ai tiê diih knang kơ klei anăn ôh.

  11Aê Diê lač leh sa bliư̆;
   leh anăn dua bliư̆ mơh kâo hmư̆ snei:
  Klei ktang jing dŏ Aê Diê.
   12 Msĕ mơh, Ơ Khua Yang, klei khăp jing dŏ ih.
  Kyuadah ih bi wĭt kơ grăp čô
   tui si bruă ñu ngă.