63

Tos Ntsoov Yuav Pom Vajtswv

  1Vajtswv, koj yog kuv tus Vajtswv,
   kuv tos ntsoov koj.
  Kuv lub siab xav tau koj ib yam li
   thaj av qhuav uas tsis muaj dej.
  Kuv tus ntsujplig nqhis koj qhuav siab qhawv.
  2Thov kom kuv pom koj hauv chav
   uas neeg tuaj pehawm koj,
  thov cia kuv pom koj lub hwjchim
   thiab koj tus tshwjchim uas loj kawg nkaus.
  3Koj txojkev hlub uas tsis paub kawg
   zoo dua txojsia, vim li ntawd kuv yuav qhuas koj.
  4Kuv yuav ua koj tsaug mus tas kuv
   simneej, kuv yuav tsa tes thov koj.
  5Kuv tus ntsujplig yuav tau noj thiab
   txaus siab kawg li,
  thiab kuv yuav zoo siab luag ntxhi hu nkauj qhuas koj.

  6Thaum kuv pw saum txaj, kuv yeej
   nco ntsoov txog koj,
  kuv lub siab xav ntsoov rau koj ib
   hmos kaj ntug plaws,
  7rau qhov koj ibtxwm pab kuv los lawm.
  Kuv zoo siab hu nkauj hauv koj ob
   sab qab tis uas ua duab ntxoo roos kuv.
  8Kuv nyob ze rawv koj, thiab koj txhais tes xis thaiv
   tsis pub kuv raug kev nyuaj siab.

  9Cov neeg uas nrhiav kuv tua povtseg
   yuav mus tas rau hauv tubtuag teb.
  10Lawv yuav raug tua tuag tas rau
   hauv tshavrog thiab hma yuav noj lawv.
  11Rau qhov Vajtswv pub rau vajntxwv kovyeej,
   vajntxwv yuav zoo siab kawg li.
  Cov neeg uas tuav Vajtswv lub npe
   coglus yuav qhuas nws,
  tiamsis yuav muab cov neeg dag tej qhovncauj kaw.