64

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Xin lắng tai nghe tiếng con nguyện cầu,
Bảo vệ mạng sống con giữa quân thù đáng sợ.
2Xin che giấu con khi người ác mật bàn,
Khi bọn gian tà nổi loạn trong cuồng nộ
3Uốn ba tấc lưỡi sắc như gươm,
Phun lời điêu ngoa như phun nọc.
4Họ bắn lén người vô tội,
Không ngại ngùng, bất chợt nhả tên;
5Họ ngoan cố theo đuổi điều ác độc,
Bàn mưu đặt bẫy cách âm thầm.
Họ tưởng rằng: "Nào ai biết được,
6Ai dò được tội ác ta làm?
Ta hoạch định mưu kế thần sầu."
Tâm trí con người thật hiểm sâu.
7Nhưng Chúa sẽ giương cung bắn trúng,
Họ bị thương, ngã xuống bất ngờ.
8Lưỡi họ uốn lên, gây họa cho chính mình,
Ai thấy họ cũng đều lắc đầu chạy trốn.
9Mọi người sẽ kinh hoàng, thuật lại
Các công tác Chúa vừa thực hiện,
Suy tư, tìm hiểu việc Ngài làm.
10Người công chính sẽ vui mừng, tin cậy Chúa,
Người có lòng ngay thẳng sẽ ca ngợi Ngài.