64

Thov Vajtswv Tsomkwm

  1Vajtswv, kuv tabtom raug kev nyuaj siab,
   thov koj mloog kuv tej lus thov!
  Kuv ntshai kuv cov yeebncuab kawg
   li, thov cawm kuv txojsia!
  2Thov tsomkwm kom kuv dim ntawm cov neeg siab phem
   tej tswvyim tuav hauv ua phem,
  thiab ntawm cov neeg siab phem uas yuam cai.
  3Lawv tej nplaig ntse ib yam tej ntaj
  thiab lawv tej lus iab lus daw zuag ib yam li tej xubvos.
  4Lawv maj nroos hais tej lus dag,
   lawv tsis txajmuag li,
  lawv txob thuam cov neeg zoo, lawv
   tsis ntshai leejtwg li.
  5Lawv ib leeg txhawb ib leeg rau kev
   tuav hauv ua phem,
  lawv sib tham saib lawv yuav mus
   cuab hlua rau qhov chaw twg.
  Lawv hais tias, “Yeej tsis muaj
   leejtwg pom peb li.”
  6Lawv tuav tswvyim ua phem thiab hais tias,
  “Peb npaj tau tswvyim zoo kawg nkaus.”
  Neeg lub siab thiab lub hlwb xav
   txog tej uas phem kawg li.

  7Tiamsis Vajtswv tua nws tej xubvos
   tuaj rau lawv,
  thiab tib pliag ntshis xwb lawv raug
   mob tas.
  8Nws yuav ua kom lawv puastsuaj tas
   vim lawv tej kev xav ntawd,
  txhua tus uas pom lawv yuav co hau
   nto.
  9Ces lawv yuav ntshai heev,
   lawv thiaj xav txog tej uas Vajtswv ua tas los
  thiab qhia rau sawvdaws paub txog Vajtswv tes haujlwm.
  10Cov neeg ncaj ncees txhua tus yuav
   zoo siab kawg li vim tej uas tus TSWV tau ua tas los.
  Lawv yuav tau txojkev cawm dim ntawm nws,
  cov neeg siab zoo txhua tus yuav qhuas nws.