64

Klei Wah Lač Čiăng Mâo Klei Mgang

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Aê Diê, hmư̆ bĕ asăp kâo tơdah kâo krao;
   mgang klei hdĭp kâo mơ̆ng klei huĭ kơ phung roh.
  2Mdăp kâo mơ̆ng klei phung ngă jhat trông čhai hlăm anôk hgăm,
   mơ̆ng klei phung wê mĭn čiăng ngă klei ƀai.
  3Diñu sah êlah diñu msĕ si đao gưm,
   diñu sơ̆ng msĕ si ƀrăm klei diñu blŭ phĭ,
  4čiăng mnah pô amâo soh mơ̆ng anôk hgăm,
   bhiâo riâo rit diñu mnah gơ̆ leh anăn amâo huĭ ôh.
  5Diñu djă pioh nanao klei diñu čiăng ngă ƀai;
   diñu bi trông čhai hŏng klei hgăm čiăng ƀêč kđông,
  êjai mĭn, “Hlei pô dưi ƀuh drei?”
   6Diñu trông čhai ngă ƀai leh anăn lač,
  “Drei mkra leh bi nik klei drei čiăng ngă.”
   Kyuadah klei mĭn ti lam leh anăn ai tiê sa čô mnuih thâo ngă mnêč.

  7Ƀiădah Aê Diê srăng mnah phung anăn hŏng ƀrăm;
   bhiâo riâo rit phung anăn srăng êka.
  8Aê Diê srăng bi rai diñu kyua klei diñu blŭ;
   jih jang ƀuh diñu srăng kteh kŏ.
  9Leh anăn jih jang mnuih srăng huĭ;
   diñu srăng hưn ya bruă Aê Diê ngă leh,
   leh anăn srăng mĭn kơ klei gơ̆ ngă leh.
  10Brei phung kpă hơ̆k mơak hlăm Yêhôwa,
   leh anăn đuĕ dăp hlăm ñu!
   Brei jih jang phung mâo ai tiê kpă bŏ hŏng klei hơ̆k mơak!