65

Qhuas thiab ua Tsaug

  1Vajtswv, yeej tsimnyog peb qhuas koj
   nyob hauv lub nroog Xi-oos
  thiab ua raws li peb twb tau coglus tseg rau koj,
  2rau qhov koj teb peb tej lus thov lawm.
  Tej neeg nyob txhua qhov yuav los cuag koj
  3vim lawv nco txog lawv tej kev txhaum.
  Peb kov tsis yeej peb tej kev txhaum,
  tiamsis koj twb zam peb tej kev
   txhaum lawm.
  4Cov neeg uas koj xaiv tseg yuav zoo
   siab heev,
  lawv yog cov uas koj coj los nyob
   hauv lub tsev uas neeg tuaj pehawm koj,
  Peb yuav txaus siab rau txhua yam
   zoo uas nyob hauv koj lub tsev,
  tej koob hmoov no twb yog koj lub
   Tuamtsev uas dawbhuv ntag.

  5Qhov uas koj pab peb kovyeej twb
   yog koj teb peb tej lus thov,
  thiab koj tej txujci uas zoo kawg
   nkaus tau cawm peb dim.
  Tej neeg uas nyob thoob ntiajteb
   thiab nyob sab dej hiavtxwv tim ub puavleej
   cia siab rau koj xwb.
  6Koj lub zog tsa tej roob nyob muaj
   chaw kom sawvdaws
  pom koj lub hwjchim uas loj kawg
   nkaus.
  7Koj ua rau dej hiavtxwv lub suab
   uas nrov nroo ntws nyob ntsiag to;
  thiab ua rau tej dej uas ntas tuaj
   nrov qeeg nkaws nyob tus yees,
  koj ua rau neeg lub suab qw ntshoo
   nrooj nyob ntsiag mus.
  8Tej neeg uas nyob thoob qab ntuj no puavleej ntshai
  thiab hwm koj thaum lawv pom koj tej txujci tseemceeb
   uas koj ua tas los lawm.
  Koj tej haujlwm ua rau sawvdaws zoo siab
  qw sab ntuj tim no mus rau sab ntuj kawg tim ub.

  9Koj tso nag los ywg thaj av uas koj
   tsomkwm saib xyuas,
  koj ua rau thaj av ntawd rog thiab
   muaj chiv.
  Koj ua rau dej ntws puv nkaus tej
   kwjdeg,
  koj pub muaj qoobloo puv nkaus
   hauv lub ntiajteb no.
  Tej no twb yog koj ua ntag.
  10Koj tso tuamtsam nag los ywg tej
   nras liaj uas luag laij cia,
  thiab ua rau tej nras liaj txhawv dej
   thoob plaws,
  koj ua rau tej av phom nphoob vim muaj nag ywg
  thiab ua rau tej yub qoob hlob mos nyoos.
  11Koj txoj koob hmoov ua rau tej qoobloo ntsu.
  Koj mus txog qhov twg qhov ntawd muaj nplua mias.
  12Tej tshav zaub muaj tsiaj txhu nyob ua npoj ntws,
   tej toj roob puv nkaus kev zoo siab.
  13Tom tej nras muaj yaj nyob ua npoj
   ntws, muaj nplej puv nkaus hauv tej hav.
  Txhua yam puavleej qw thiab hu nkauj zoo siab.