66

Ca Tụng CHÚA về Những Việc Quyền Năng của Ngài và về Sự Nhậm Lời Cầu Nguyện của Ngài

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Hỡi muôn loài trên đất,
  Hãy cất tiếng reo mừng dâng lên Ðức Chúa Trời.
  2Hãy ca ngợi danh vinh hiển của Ngài;
  Hãy tôn vinh ca ngợi Ngài.
  3Hãy thưa cùng Ðức Chúa Trời rằng,
  “Những công việc của Ngài thật đáng kinh hãi thay!
  Bởi quyền năng lớn lao của Ngài,
  Những kẻ thù của Ngài phải phủ phục trước mặt Ngài.
  4Mọi loài trên đất sẽ thờ phượng Ngài,
  Chúng sẽ hát ca tôn ngợi Ngài;
  Chúng sẽ ca hát tôn vinh danh Ngài.” (Sê-la)

  5Hãy đến và nhìn xem những công việc của Ðức Chúa Trời;
  Những gì Ngài làm cho loài người thật đáng kinh hãi thay!
  6Ngài biến đại dương thành đất khô;
  Ngài cho họ đi bộ vượt qua dòng nước mạnh.
  Hãy đến, chúng ta hãy vui mừng trong Ngài!
  7Ngài dùng quyền năng của Ngài trị vì đời đời;
  Mắt Ngài nhìn xem các nước,
  Kẻo những kẻ phản loạn nổi lên gây rối. (Sê-la)

  8Hỡi các dân, hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời của chúng ta;
  Hãy làm cho âm thanh ca ngợi Ngài vang ra khắp chốn,
  9Vì Ngài giữ gìn mạng sống chúng ta;
  Ngài không để cho chân chúng ta trợt ngã.
  10Thật vậy, Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã thử thách chúng con;
  Ngài đã rèn luyện chúng con như người ta luyện bạc.
  11Ngài đã để cho chúng con bị sa vào lưới;
  Ngài đã để gánh nặng bị áp bức đè trên lưng chúng con.
  12Ngài đã để người ta cỡi trên đầu trên cổ chúng con;
  Chúng con phải đi qua lửa và qua nước;
  Nhưng rồi Ngài đã đem chúng con ra khỏi,
  Ðể đưa chúng con vào một nơi trù phú.
  13Con sẽ vào nhà Ngài với những của lễ thiêu;
  Con sẽ trả xong cho Ngài những gì con đã hứa nguyện,
  14Những gì môi con đã hứa,
  Và miệng con đã nói ra trong lúc bị khốn khổ.
  15Con sẽ dâng lên Ngài những con vật hiến tế béo tốt để làm của lễ thiêu, chung với mỡ của các chiên đực;
  Con sẽ dâng các bò đực và các dê đực. (Sê-la)

  16Hỡi mọi người kính sợ Ðức Chúa Trời, xin đến nghe,
  Tôi sẽ thuật lại những gì Ngài đã làm cho tôi.
  17Miệng tôi đã kêu cầu Ngài,
  Và lưỡi tôi đã tôn vinh Ngài.
  18Nếu lòng tôi chú về tội ác,
  Ắt Chúa chẳng nghe tôi;
  19Nhưng Ðức Chúa Trời thật có nghe;
  Ngài đã lắng nghe tiếng cầu nguyện của tôi.

  20Tôn ngợi Ðức Chúa Trời, Ðấng chẳng bỏ qua lời cầu nguyện của tôi,
  Và không rút lại tình thương của Ngài đối với tôi.