66

Hu Nkauj Qhuas thiab ua Tsaug

  1Txhua haivneeg, cia li qw zoo
   siab thiab ua Vajtswv tsaug!
  2Hu nkauj qhuas nws lub npe thiab
   nws lub tshwjchim;
  thov kom tej lus qhuas ua rau nws tau koob meej.
  3Hais rau Vajtswv hais tias,
   “Tej haujlwm uas koj ua, peb xav tsis thoob li!
  Koj lub hwjchim loj kawg nkaus ua rau koj cov yeebncuab
  ntshai thiab qhau cev hlo pehawm koj ntawm koj xubntiag.
  4Txhua tus uas nyob hauv ntiajteb
   puavleej pehawm koj,
  lawv hu nkauj qhuas koj, lawv hu nkauj qhuas koj lub npe.”

  5Nej cia li saib tej uas Vajtswv twb
   ua tas los lawm,
  nws ua tej haujlwm uas zoo kawg
   nkaus rau sawvdaws pom.
  6Nws muab dej hiavtxwv hloov ua av qhuav;
  peb tej pogkoob yawgkoob thiaj li
   mus kotaw hla dhau dej.
  Peb thiaj zoo siab vim tej uas nws tau ua.
  7Nws lub hwjchim kav mus ibtxhis
  thiab nws tsa qhovmuag saib ntsoov txhua haivneeg.
  Tsis pub leejtwg ntxeev siab tawmtsam nws.
  8Txhua haivneeg cia li qhuas peb tus Vajtswv,
  cia peb hnov nej tej suab qhuas Vajtswv.
  9Nws yog tus tuav peb txojsia thiab
   nws tsis pub peb ntog li.

  10Vajtswv, koj tau sim peb siab;
   yog li ntawd,
  koj thiaj sim peb ib yam li nchuav nyiaj hauv qhovcub.
  11Koj cia peb mus mag luag lub vojhlua
  thiab koj muab lub nra hnyav tso rau
   nraum peb nraubqaum.
  12Koj cia peb cov yeebncuab tsuj peb,
  peb thiaj raug hluavtaws kub thiab dej nyab,
  tiamsis nimno koj coj peb rov los
   nyob rau qhov chaw kaj siab.

  13Kuv yuav coj khoom tuaj hlawv fij
   rau hauv koj lub tsev,
  kuv yuav muab khoom fij rau koj
   raws li kuv tau coglus tseg lawm.
  14Kuv yuav muab rau koj raws li kuv
   tau hais thaum kuv raug kev txomnyem.
  15Kuv yuav muab yaj tuaj tua hlawv
   fij rau saum lub thaj,
  kuv yuav muab nyuj thiab tshis tuaj tua hlawv fij,
  thiab tej pa yuav ncho mus rau saum nruab ntug.

  16Cov neeg uas hwm Vajtswv, nej cia li
   los ntawm no,
  kuv yuav piav tej uas tus TSWV hais
   rau kuv lawm rau nej mloog.
  17Kuv quaj thov nws pab, kuv qhuas
   nws ntawm lub suab hu nkauj.
  18Yog kuv tsis lees kuv tej kev txhaum,
   tus TSWV yuav tsis mloog kuv tej lus thov.
  19Tiamsis Vajtswv yeej tig pobntseg
  mloog kuv tej lus; nws yeej hnov kuv tej lus thov.

  20Kuv qhuas Vajtswv, rau qhov nws
   tsis tau muab kuv tej lus thov tso tseg,
  thiab tsis tau rho nws txojkev hlub
   uas tsis paub kawg ntawm kuv mus.