67

Kêu Gọi Các Dân Ca Ngợi CHÚA

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

  1Cầu xin Ðức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với chúng con và ban phước cho chúng con,
  Cầu xin Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, (Sê-la)
  2Ðể đường lối của Ngài được biết đến trên đất,
  Và ơn cứu rỗi của Ngài được phổ cập giữa các dân.
  3Ðức Chúa Trời ôi, nguyện muôn dân ca ngợi Ngài;
  Nguyện tất cả các dân ca ngợi Ngài.

  4Nguyện các dân các nước sẽ vui mừng và hân hoan ca hát,
  Vì Ngài sẽ xét đoán muôn dân theo công lý,
  Và Ngài sẽ trị vì các quốc gia trên đất. (Sê-la)
  5Ðức Chúa Trời ôi, nguyện muôn dân ca ngợi Ngài;
  Nguyện tất cả các dân ca ngợi Ngài.

  6Ðất sẽ sinh sản hoa màu;
  Ðức Chúa Trời là Thần của chúng ta,
  Chính Ngài sẽ ban phước cho chúng ta.
  7Nguyện Ðức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho chúng ta,
  Ðể mọi người ở tận cùng trái đất sẽ kính sợ Ngài.