67

Thi ca soạn cho nhạc trưởng - Dùng huyền cầm

1Thưa Thượng Đế,
Xin dủ lòng thương xót, ban phúc lành,
Xin mặt Ngài soi sáng chúng con!
2Cho thế giới biết con đường của Chúa,
Và các dân tộc hiểu quyền năng cứu chuộc.
3Thưa Thượng Đế,
Xin để cho nhân dân khen ngợi
Và nhân loại tụng ca!
4Các dân tộc hãy hoan ca mừng rỡ,
Vì Chúa xét xử công bằng cho nhân dân,
Và cai trị các nước khắp thế giới.
5Xin để cho dân Ngài khen ngợi,
Và nhân loại tụng ca!
6Khi ấy, mặt đất sẽ tăng gia hoa lợi,
Thượng Đế, Thần chúng con sẽ ban phúc lành.
7Thượng Đế sẽ giáng phúc cho chúng con
Khắp thế giới, loài người sẽ kính sợ Ngài.