67

Hu Nkauj ua Vajtswv Tsaug

  1Vajtswv, thov koj hlub peb
   thiab foom koob hmoov rau peb,
  tsa qhovmuag saib peb thiab ua siab
   dawb saib zoo rau peb
  2kom tej neeg nyob thoob ntiajteb
   thiaj paub koj,
  thiab txhua haivneeg thiaj yuav
   paub koj txojkev cawm dim.
  3Vajtswv, thov kom tsoom pejxeem qhuas koj,
   thov kom txhua haivneeg qhuas koj!

  4Thov cia txhua haivneeg zoo siab
   thiab hu nkauj luag ntxhi,
  rau qhov koj txiav txim ncaj ncees rau sawvdaws,
  thiab koj coj txhua haivneeg hauv qab ntuj no.

  5Vajtswv, thov kom sawvdaws qhuas koj,
   thov kom txhua haivneeg qhuas koj!

  6Lub tebchaws muaj qoobloo sau
  Vajtswv uas yog peb tus Vajtswv,
   foom koob hmoov rau peb lawm.
  7Vajtswv tau foom koob hmoov rau peb;
  thov kom tej neeg nyob txhua qhov cia li hwm nws.